• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie projektu sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Gajków ul. Swobodna.

1.Przedmiot przetargu:
Wykonanie projektu sieci gazowej średniego ciśnienia PE de  63 mm o dł. łącznej 305 mb wraz z przyłączami gazu w ilości 2 sztuk w miejscowości Gajków, gm. Czernica.
 
2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia prac wraz z przekazaniem dokumentacji nastąpi nie później niż do dnia 30.04.2021 r.
 
3. Miejsce i termin składania ofert:
Wymagany termin składania ofert:  24.08.2020 do godz. 10:00.
 
Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.
 
4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.
 
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

« powrót do listy przetargów
do góry