• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie budowy sieci gazowej PE de 63 mm z przyłączami w m. Sychowo, gm. Luzino.

1.Przedmiot przetargu: 
Wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 63 mm o dł. 3800 mb wraz z 30 szt. Przyłączy gazu w m. Sychowo, gm. Luzino.
 
2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia prac ziemnych nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.
 
3. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 11.03.2019r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN.
 
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Z uwagi na zapytanie jednego z oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie budowy sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Sychowo, przedstawiamy poniżej pytanie wraz z odpowiedzią:
 
Pytanie:
Jakie są wymagania zamawiającego odnośnie przyłączy gazowych?
 
Odpowiedź:
Montaż przyłącza gazowego:
W odległości 1,5 m od ściany zewnętrznej budynku należy wykonać złączkę rurową PE/stal. Odcinek stalowy przyłącza powinien być zabezpieczony izolacją antykorozyjną aż do wnętrza szafki na kurek główny. Powłoka antykorozyjna powinna spełniać wymagania dotyczące powłok dla gazociągów stalowych. Przyłącze kończy się kurkiem sferycznym umieszczonym w szafce gazowej.
Wymagania dla szafki gazowej:
a) Szafka z tworzywa sztucznego zawierająca konsolę (stelaż, monozłącze) umożliwiającymi montaż reduktora i gazomierza miechowego oraz kurek sferyczny zamontowany na króćcu wyjściowym monozłącza,
b) Drzwiczki szafki wyposażone w otwory wentylacyjne oraz okienko doodczytu liczydła gazomierza,
c) Zamknięcie drzwiczek za pomocą wbudowanego zamka na klucz trójkątny,
d) Do każdej szafki dołączone dwa klucze,
e) Szafka oznakowana : napis GAZ , logo GEN i nr telefonu alarmowego,
f) Kolor: żółty ,brązowy lub popiel.
 
 

« powrót do listy przetargów
do góry