• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci indywidualni


Odbiorca deklarujący odbiór Paliwa gazowego do 110 kWh/h zobowiązany jest do:

  • zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy dostępu do uładu pomiarowego, instalacji gazowej Odbiorcy i odbiorników gazowych,
  • umożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy kontroli przestrzegania przez Odbiorcę postanowień Umowy,
  • umożliwienia przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy wykonywania niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających i odczytu układu pomiarowego.

W przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny Umowy Odbiorca zobowiązany jest umożliwić demontaż i wydanie upoważnionym przedstawicielom Operatora zainstalowanego układu pomiarowego.

Odbiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia układu pomiarowego i reduktora ciśnienia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a wszelkich plomb znajdujących się na lub przy ww. układzie pomiarowym i innych plomb założonych przez producenta elementów układu pomiarowego, Sprzedawcę lub inny uprawniony organ.

Odbiorca w terminie 30 dni od zmiany zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Sprzedawcę:

  • o każdej zmianie po stronie Odbiorcy mającej bądź mogącej mieć wpływ na wykonanie Umowy, tj. w zakresie określonym w punkcie III ust. 11 OWU, oraz w przypadku zmiany celu poboru Paliwa lub utraty możliwości wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy,
  • o zmianie swoich danych zawartych w Umowie, a w szczególności adresu do korespondencji.

Szczegółowe zapisy zawarto w Ogólnych Warunkach Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego.


do góry