• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Klienci biznesowi


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

Odbiorca zobowiązany jest do:

 • zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy dostępu do układu pomiarowego, instalacji gazowej Odbiorcy i odbiorników gazowych,
 • umożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy kontroli przestrzegania przez Odbiorcę postanowień Umowy,
 • umożliwienia przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy wykonywania niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających i odczytu układu pomiarowego.

W przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny Umowy Odbiorca zobowiązany jest umożliwić demontaż i wydanie upoważnionym przedstawicielom Operatora zainstalowanego Odbiorcy układu pomiarowego, będącego własnością Operatora.

Odbiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia gazomierza i reduktora ciśnienia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a wszelkich plomb znajdujących się na lub przy ww. układzie pomiarowym i innych plomb założonych przez producenta układu pomiarowego, Sprzedawcę lub inny uprawniony organ – przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem.

Odbiorca w terminie 30 dni od zmiany zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Sprzedawcę:

 • o każdej zmianie po stronie Odbiorcy mającej bądź mogącej mieć wpływ na wykonanie Umowy, tj. w zakresie określonym w punkcie III ust. 11 OWU, oraz w przypadku zmiany celu poboru Paliwa lub utraty możliwości wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy,
 • o zmianie swoich danych zawartych w Umowie, a w szczególności adresu do korespondencji.

Szczegółowe zapisy zawarto w Ogólnych Warunkach Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego.

Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy dostępu do:

 • układu pomiarowego, instalacji gazowej Odbiorcy i odbiorników gazowych,
 • umożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy kontroli przestrzegania przez Odbiorcę postanowień Umowy,
 • umożliwienia przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy wykonywania niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających i odczytu układu pomiarowego.

W przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny Umowy Odbiorca zobowiązany jest umożliwić demontaż i wydanie upoważnionym przedstawicielom Operatora zainstalowanego Odbiorcy układu pomiarowego, będącego własnością Operatora.

Odbiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia układu pomiarowego i reduktora ciśnienia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a wszelkich plomb znajdujących się na lub przy ww. układzie pomiarowym i innych plomb założonych przez producentów, Sprzedawcę lub inny uprawniony organ – przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem. Gdy układ pomiarowy należy do Odbiorcy, Odbiorca jest zobowiązany do legalizacji układu pomiarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbiorca w terminie 30 dni od zmiany zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Sprzedawcę:

 • o każdej zmianie po stronie Odbiorcy mającej bądź mogącej mieć wpływ na wykonanie Umowy, tj. w zakresie określonym w punkcie III ust. 13 OWU, 
 • o zmianie swoich danych zawartych w Umowie, a w szczególności adresu do korespondencji.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy kompleksowej (OWU) Odbiorca zobowiązany jest do składania zamówień dotyczących wielkości zużycia Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach i wielkości mocy umownej dla kolejnego roku gazowego oraz do składania nominacji i renominacji.

Szczegółowe zapisy zawarto w Ogólnych Warunkach Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego.


do góry