• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków.


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

na budowę sieci gazowej oraz przyłączy w m. Czernica, Jeszkowice, Gajków (gm. Czernica, woj. Dolnośląskie).

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA , realizując projekt "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków - gmina Czernica, powiat wrocławski" dofinansowany w ramach Priorytetu nr 5 "Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka")" Działania nr 5.2 "Dystrybucja energii elektrycznej i gazu" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy sieci gazowej oraz przyłączy w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie) w zakresie objętym pozwoleniami na budowę:
- sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) PE de 225 mm, 180 mm, dosyłowej przez miejscowości: Gajków działki nr 114, 222/2, 429, 455, 383/1,670/22, Jeszkowice działki nr 56/2, 69, 70/2, 71, Czernicę działka nr 327, gmina Czernica;
- gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) Dz 225/180 PE o długości L=4181,0 m w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 455, dz. Nr 324, 325/1, 538 AM-1, obręb Czernica, 82 AM-1, obręb Jeszkowice oraz w zakresie przejścia pod torem linii kolejowej nr 277 relacji Opole - Groszowice - Wrocław Brochów w km 75,454, oraz po terenie PKP , dz. Nr 358/1 AM-1, obręb Czernica;

komisja przetargowa dokonała porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.
W wyniku przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez spółkę ZRUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gdyńskiej 45.
Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10 pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 23.05.2011r.

Odpowiedź na zapytanie jednego z Oferentów

Z uwagi na zapytanie jednego z Oferentów dot. SIWZ na wykonanie " budowy sieci gazowej oraz przyłączy w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie), realizowanej w ramach projektu "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków - gmina Czernica, powiat wrocławski", współfinansowanej ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, przedstawiamy poniżej zapytanie oraz odpowiedź.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie, który podpunkt punktu 2 Oświadczenia (Formularza 3) należy skreślić w sytuacji, gdy Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobowym w postaci Kierownika Budowy i Zgrzewaczy oraz przedstawi pisemne zobowiązanie Geodety do współpracy.

Odpowiedź:

Wyjaśniamy, że w sytuacji gdy Wykonawca:

  • dysponuje potencjałem technicznym i osobowym w postaci Kierownika Budowy i Zgrzewaczy,

oraz

  • przedstawi pisemne zobowiązanie Geodety do współpracy,

nie należy w Formularzu Nr 3 - Oświadczeniu - w Punkcie Nr 2 skreślać żadnego z podpunktów, jednakże należy zakreślić podpunkty a) i b).

Dodatkowo należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. np. zobowiązanie Geodety do współpracy.

Tarnowo Podgórne, 13.05.2011r.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy

G.EN. GAZ ENERGIA , realizując projekt "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków - gmina Czernica, powiat wrocławski" dofinansowany w ramach Priorytetu nr 5 "Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka")" Działania nr 5.2 "Dystrybucja energii elektrycznej i gazu" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

ogłasza przetarg na budowę sieci gazowej oraz przyłączy w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie) w zakresie objętym pozwoleniami na budowę:

  • sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) PE de 225 mm, 180 mm, dosyłowej przez miejscowości: Gajków działki nr 114, 222/2, 429, 455, 383/1,670/22, Jeszkowice działki nr 56/2, 69, 70/2, 71, Czernicę działka nr 327, gmina Czernica;
  • gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) Dz 225/180 PE o długości L=4181,0 m w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 455, dz. Nr 324, 325/1, 538 AM-1, obręb Czernica, 82 AM-1, obręb Jeszkowice oraz w zakresie przejścia pod torem linii kolejowej nr 277 relacji Opole - Groszowice - Wrocław Brochów w km 75,454, oraz po terenie PKP , dz. Nr 358/1 AM-1, obręb Czernica.

Dokumentacja przetargowa (z pominięciem projektu budowlano-wykonawczego) umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl. Projekt budowlano-wykonawczy można odebrać odpłatnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA , ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, I, pokój nr 023.

Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej - 21.10.2011r.

Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 18.05.2011r. do godz. 12:00.

Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 61 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).


Tarnowo Podgórne, 09.05.2011r.

 

Przetarg - informacja archiwalna

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania przetargowego bez wyboru wykonawcy

Przetarg - informacja archiwalna

G.EN. GAZ ENERGIA , realizując projekt "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków - gmina Czernica, powiat wrocławski" dofinansowany w ramach Priorytetu nr 5 "Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka")" Działania nr 5.2 "Dystrybucja energii elektrycznej i gazu" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

informuje, iż postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy sieci gazowej oraz przyłączy w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie) w zakresie objętym pozwoleniami na budowę:

- sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) PE de 225 mm, 180 mm, dosyłowej przez miejscowości: Gajków działki nr 114, 222/2, 429, 455, 383/1,670/22, Jeszkowice działki nr 56/2, 69, 70/2, 71, Czernicę działka nr 327, gmina Czernica;
- gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) Dz 225/180 PE o długości L=4181,0 m w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 455, dz. Nr 324, 325/1, 538 AM-1, obręb Czernica, 82 AM-1, obręb Jeszkowice oraz w zakresie przejścia pod torem linii kolejowej nr 277 relacji Opole - Groszowice - Wrocław Brochów w km 75,454, oraz po terenie PKP , dz. Nr 358/1 AM-1, obręb Czernica;

zostało zamknięte bez wyboru wykonawcy.

Wszystkie oferty złożone przez oferentów zostały odrzucone gdyż nie spełniały wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 29.04.2011r.

Ogłoszenie o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

G.EN. GAZ ENERGIA informuje, iż w dniu 11.04.2011r. wprowadzono

zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na budowę sieci gazowej oraz przyłączy w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

realizowanego w ramach projektu "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków - gmina Czernica, powiat wrocławski" dofinansowanego w ramach Priorytetu nr 5 "Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka")" Działania nr 5.2 "Dystrybucja energii elektrycznej i gazu" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zmiany obejmują wprowadzenie zmian do samego tekstu SIWZ oraz upublicznienie załączników do projektu umowy z wykonawcą.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Treść zmian w tekście SIWZ w postaci odrębnego pliku oraz załączniki do projektu umowy z wykonawcą umieszczono na dole strony, poniżej plików udostępnionych w dniu 01.04.2011 r. w ramach ogłoszonego przetargu.

Tarnowo Podgórne, 11.04.2011 r.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy

G.EN. GAZ ENERGIA , realizując projekt "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków - gmina Czernica, powiat wrocławski" dofinansowany w ramach Priorytetu nr 5 "Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka")" Działania nr 5.2 "Dystrybucja energii elektrycznej i gazu" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

ogłasza przetarg na budowę sieci gazowej oraz przyłączy w miejscowościach Czernica, Jeszkowice, Gajków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie) w zakresie objętym pozwoleniami na budowę:

  • sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) PE de 225 mm, 180 mm, dosyłowej przez miejscowości: Gajków działki nr 114, 222/2, 429, 455, 383/1,670/22, Jeszkowice działki nr 56/2, 69, 70/2, 71, Czernicę działka nr 327, gmina Czernica;
  • gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) Dz 225/180 PE o długości L=4181,0 m w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 455, dz. Nr 324, 325/1, 538 AM-1, obręb Czernica, 82 AM-1, obręb Jeszkowice oraz w zakresie przejścia pod torem linii kolejowej nr 277 relacji Opole - Groszowice - Wrocław Brochów w km 75,454, oraz po terenie PKP , dz. Nr 358/1 AM-1, obręb Czernica.

Dokumentacja przetargowa (z pominięciem projektu budowlano-wykonawczego) umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl. Projekt budowlano-wykonawczy można odebrać odpłatnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA , ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, I, pokój nr 023.

Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej - 30.09.2011r.

Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 27.04.2011r. do godz. 12:00.

Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 61 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).

Tarnowo Podgórne, 01.04.2011 r.

Pliki:

Oryginał ogłoszenia o przetargu
 


do góry