• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nadolice Wielkie


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA , realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji''

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy Budowy sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 180/12 /90/63/32 mm SDR 11 o łącznej długości 16 761,2m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 160szt. w miejscowości Nadolice Wielkie (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie),

Wpłynęło 5 ofert. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę

GAZ BUDOWA Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 2, 78-230 Karlino.

Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 24.09.2012r.


do góry