• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nadolice Wielkie, zakres B


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA S.A., realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji''

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy Budowy sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 90/63/32 mm SDR 11 o łącznej długości 2 180,10 m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 35szt. w miejscowości Nadolice Wielkie, zakres B (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

Wpłynęły 3 oferty. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę GAZ BUDOWA Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 2, 78-230 Karlino
Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 05.07.2013r.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy

G.EN. GAZ ENERGIA S.A., realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap " dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji'', Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nadolice Wielkie, zakres B (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

1. Przedmiot przetargu:
Budowa sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 90/63/32 mm SDR 11 o łącznej długości 2 180,10 m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 35szt. w miejscowości Nadolice Wielkie, zakres B (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

2. Termin realizacji
Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej - 30.10.2013r.

3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA S.A. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 27.06.2013r. do godz. 8:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl. Wyjątek stanowi projekt budowlano wykonawczy, który można odebrać odpłatnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 023.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo

 • do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
 • do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór wykonawcy prowadzony będzie zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz procedurą zawierania umów dla projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dostępną na stronie internetowej Zamawiającego www.gen.com.pl.

Tarnowo Podgórne, 29.05.2013r.

Pliki:

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Formularze do SIWZ
 • Procedura zawierania umów
 • Regulamin wyboru wykonawcy
 • Przedmiar robót
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Projekt umowy
 • Załącznik nr 5 do umowy - Wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej
 • Załącznik nr 6 do umowy - Protokół odbioru przyłącza
 • Załącznik nr 7 do umowy - Protokół zgody na udostępnienie nieruchomości i wyjścia z działki
 • Załącznik nr 8 do umowy - Protokół szkóddo góry