• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Nadolice Małe


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, ubiegając się o dofinansowanie projektu "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap " w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji''
Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy Budowy sieci gazowej rozdzielczej o długości 5 358,44 m z przyłączami w miejscowości Nadolice Małe (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie), w zakresie objętym pozwoleniem na budowę:

-sieci gazowej śr/c PE de110 mm, de90 mm, de63 mm i de32 mm rozdzielczej w miejscowości Krzyków i Nadolice Małe gmina Czernica na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 3804/2011 z dnia 01.12.2011r. wydanej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego;

Wpłynęło 12 ofert. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę

GAZ BUDOWA Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 2, 78-230 Karlino.

Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 09.05.2012r.


do góry