• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Jeszkowice


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA , realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji''

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy
Budowa sieci gazowej rozdzielczej o długości 7 591,00 m z przyłączami w miejscowości Jeszkowice (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)
w zakresie objętym pozwoleniami na budowę:
- sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) PE rozdzielczej de 90/63 mm, w miejscowości Jeszkowice działki nr 342/15, 357/13, 376, 448/12, 368/1, 448/18, 448/6, 173, 299, 391, 393/10, 393/29, 393/30, 393/33, 212, 5, 53, 80, 61, 63/1, 64/7, 65/6, 56/2, 292, 316, 327, 332, 260, 72, 301, 359, 155, 237, 222/10, 261/6, 263/8, 59/6, 59/12, 218/6, 421/5, 303/5, 317/27, gmina Czernica;
- gazociągu średniego ciśnienia (poniżej 0,5MPa) Dz125/63 PE o długości L=34,5m w ul. Jelczańskiej w m. Jeszkowice gm. Czernica w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 455 (dz. nr 82, AM-1, obręb Jeszkowice).

Wpłynęły 4 oferty. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę LOKGAZ Sp. z o.o., Lusówko ul. Jankowicka 7A, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 28.06.2012r.


do góry