• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Gajków


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, ubiegając się o dofinansowanie projektu "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap " w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji''

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy sieci gazowej rozdzielczej o długości 13.600,5m z przyłączami w miejscowości Gajków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie), w zakresie objętym pozwoleniami na budowę:

-sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) PE rozdzielczej de 110/90/63 mm o długości 13.583m w miejscowości Gajków gmina Czernica na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 2748/2011 z dnia 07.09.2011r. wydanej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego;
-sieci gazowej średniego ciśnienia w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 455 w miejscowości Gajków gm. Czernica (dz. Nr 35, AM-1, obręb Gajków) na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr I-D-166/11 z dnia 09.06.2011r. wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego;

Wpłynęło 12 ofert. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną
przez firmę

INSTALGAZ Andrzej Szulc, Urbanowo 45, 64-330 Opalenica.

Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 06.04.2012r.


do góry