• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Sieć gazowa rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Czernica


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, ubiegając się o dofinansowanie projektu "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap " w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji''

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy Budowy sieci gazowej rozdzielczej o długości 6379,0m z przyłączami w miejscowości Czernica (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie), w zakresie objętym pozwoleniami na budowę:

-sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) PE rozdzielczej de 180/110/90/63 mm w miejscowości Czernica gmina Czernica na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 3704/2011 z dnia 24.11.2011r. wydanej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego;
-gazociąg średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) Dz 90/63 o długości L=259,9m w ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego i Wrocławskiej - droga wojewódzka nr 455 oraz w granicach działek terenu zamkniętego PKP w miejscowości Czernica, w zakresie działek nr 324, 325/1, 358/1, 543, 544, 257/3 AM-1, obręb Czernica na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr I-D-372/11 z dnia 10.11.2011r. wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Wpłynęło 12 ofert. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę

GAZ BUDOWA Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 2, 78-230 Karlino.

Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 09.05.2012r.


do góry