• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Przyłącza gazu średniego ciśnienia w miejscowościach Gajków, Nadolice Małe oraz Krzyków


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA S.A., realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji''

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy budowy przyłączy gazu średniego ciśnienia w miejscowościach: Gajków, Nadolice Małe oraz Krzyków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie),

wpłynęły 3 oferty. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę GAZ BUDOWA Sp. z o .o., ul. Kołobrzeska 2, 78-230 Karlino.
Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.).

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 06.03.2013r.

Ogłoszenie o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

G.EN. GAZ ENERGIA S.A. informuje, iż w dniu 11.02.2013 r. wprowadzono

zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na budowę przyłączy gazu średniego ciśnienia w miejscowościach: Gajków, Nadolice Małe oraz Krzyków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie), wchodzącego w skład projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinansowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji'', Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zmiana polega na zmniejszeniu ilości przyłączy gazu z 50szt. na 49szt. do wybudowania w miejscowości Gajków, gm. Czernica. Pozostałe przyłącza do wybudowania w m. Nadolice Małe i Krzyków pozostają bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Komplet dokumentacji przetargowej po zmianach z dnia 11.02.2013 roku umieszczono poniżej.

Tarnowo Podgórne, 11.02.2013 r.


Z uwagi na zapytanie oferenta dotyczącego SIWZ na wykonanie budowy przyłączy gazu średniego ciśnienia w miejscowościach: Gajków, Nadolice Małe oraz Krzyków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie), dla zadania wchodzącego w skład projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap", realizowanego w ramach działania 10.2. "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

Pytanie:
Czy Wykonawca w wycenie pojedynczego przyłącza powinien uwzględnić dostawę i montaż szafki, reduktora oraz gazomierza?

Odpowiedź:
Wykonawca kończy przyłącze gazu kurkiem głównym, dlatego w wycenie nie należy uwzględniać dostawy i montażu skrzynek gazowych, reduktora i gazomierza.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy

G.EN. GAZ ENERGIA S.A., realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap " dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji'', Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę przyłączy gazu średniego ciśnienia w miejscowościach: Gajków, Nadolice Małe oraz Krzyków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

1. Przedmiot przetargu:
Budowa przyłączy gazu PE 80 SDR 11 średnicy de 32 mm w ilości 50 sztuk w miejscowości Gajków, 3 sztuk w miejscowości Nadolice Małe oraz 1 sztuka w miejscowości Krzyków, gm. Czernica o długościach, zgodnie z Projektami Budowlanymi dla ww. przyłączy.

2. Termin realizacji
Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji odbiorowej powykonawczej - 30.04.2013r.

3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA S.A. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 01.03.2013r. do godz. 8:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.
Wyjątek stanowią projekty budowlane przyłączy gazu, które można odebrać odpłatnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 023.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

 1. Pliki po zmianach z dnia 11.02.2013 r.
  • Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • SIWZ
  • Formularze do SIWZ po zmianach
  • Zał. 10 do SIWZ - Szczegółowe zestawienie przyłączy do wybudowania
  • Zał. 11 do SIWZ - Projekt umowy
  • Zał. 5 do projektu umowy - wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej przyłączy gazu
  • Zał. 6 do projektu umowy - protokół odbioru przyłącza
  • Zał. 7 do projektu umowy - protokół zgody na czasowe udostępnienie nieruchomości i "wyjścia z działki"
  • Zał. 13 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przyłączy gazu po zmianach
  • Procedura zawierania umów
  • Regulamin wyboru Wykonawcy
 2. Pliki udostępnione w dniu 06.02.2013 r.
  • SIWZ
  • Formularze do SIWZ
  • Zał. 10 do SIWZ - Szczegółowe zestawienie przyłączy do wybudowania
  • Zał. 11 do SIWZ - Projekt umowy
  • Zał. 5 do projektu umowy - wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej przyłączy gazu
  • Zał. 6 do projektu umowy - protokół odbioru przyłącza
  • Zał. 7 do projektu umowy - protokół zgody na czasowe udostępnienie nieruchomości i "wyjścia z działki"
  • Zal. 13 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przylaczy gazu
  • Procedura zawierania umów
  • Regulamin wyboru Wykonawcy

do góry