• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy


1.Przedmiotem przetargu jest:
Budowa przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Kamień Pomorski.
 
2. Termin realizacji:
Zamawiający  podpisze z wybranym wykonawcą roczną umowę współpracy na budowę przyłączy poinwestycyjnych.
 
3. Miejsce i termin składania ofert:
Wymagany termin składania ofert:  25.06.2019 do godz. 9:00
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 
62-080 Tarnowo Podgórne.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ
 
4. Sposób uzyskania dokumentacji.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami umieszczona została na stornie internetowej  www.gen.com.pl. 
 
5. Termin związania z ofert:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia oraz doświadczeniem Oferenta.
 
7. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Zamawiający nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

« powrót do listy przetargów
do góry