• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Dostawa gazomierzy miechowych w ilości 500 sztuk


Ogłoszenie o wyborze dostawcy

G.EN. GAZ ENERGIA S.A., realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji''

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru dostawcy gazomierzy miechowych w ilości 500 sztuk do G.EN. GAZ ENERGIA S.A. - Biuro w Łanach -ul. Owocowa 3, Łany, 55-002 Kamieniec Wrocławski (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie),

wpłynęły 2 oferty. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę

INTERGAZ Sp. z o.o., ul. Nakielska 42/44, 42-600 Tarnowskie Góry.

Oferta tego dostawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.).

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 13.03.2013r.

Ogłoszenie o zmianach

Z uwagi na zapytanie oferenta dotyczącego SIWZ na wykonanie dostawy gazomierzy miechowych w ilości 500 sztuk dla zadania wchodzącego w skład projektu ,, Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap", realizowanego w ramach działania 10.2. "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści w przetargu gazomierze, których komora pomiarowa jest mniejsza i wynosi odpowiednio 1,2 dm3?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuści do przetargu gazomierze o objętości cyklicznej 1,2 dm3.


Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę przesłaną Kurierem Poczty Polskiej tzw. POCZTEX?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuści do przetargu ofertę przesłaną Kurierem Poczty Polskiej tzw. POCZTEX.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dostawy

G.EN. GAZ ENERGIA S.A., realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap " dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji'', Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę gazomierzy miechowych w ilości 500szt.

1. Przedmiot przetargu:
Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych gazomierzy miechowych w ilości 500 sztuk do G.EN. GAZ ENERGIA S.A. - Biuro w Łanach -ul. Owocowa 3, Łany, 55-002 Kamieniec Wrocławski (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia
Wymagany termin dostawy gazomierzy miechowych zgodnie z następującym harmonogramem:
a) I transza 250 sztuk do 15.03.2013 r.
b) II transza 250 sztuk do 29.03.2013 r.

3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA S.A. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 28.02.2013r. do godz. 8:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.500,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo

 • do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
 • do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór dostawcy prowadzony będzie zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz procedurą zawierania umów dla projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dostępną na stronie internetowej Zamawiającego www.gen.com.pl.

Tarnowo Podgórne, 05.02.2013r.

Pliki:

 • Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.02.2013 r.
 • Formularz Nr 1 po zmianach z dnia 14.02.2013 r.
 • Projekt umowy po zmianach z dnia 14.02.2013 r.
 • SIWZ gazomierze
 • Formularze gazomierze
 • Projekt umowy gazomierze
 • Zał. 3 do umowy - protokół odbioru gazomierzy
 • Procedura zawierania umów
 • Regulamin wyboru Wykonawcy


do góry