• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Miłoszyce, zakres B, gmina Jelcz-Laskowice


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., realizując projekt „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy Budowy sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 180/125/110/90/63/32 mm SDR 11 o łącznej długości 13 415,00 m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 100szt. w miejscowości Chrząstawa Wielka, zakres A (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

Wpłynęło 5 ofert. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę

GAZOBUDOWA - POZNAŃ Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań.

Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Tarnowo Podgórne, 07.04.2014r.

 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., realizując projekt „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap ” dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacjaźródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych imodernizacja istniejących sieci dystrybucji’’, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Chrząstawa Wielka, zakres A (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

1. Przedmiot przetargu

Budowa sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 180/125/110/90/63/32 mm SDR 11 o łącznej długości 13 415,00 m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 100szt. w miejscowości Chrząstawa Wielka, zakres A (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

2. Termin realizacji

Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej – 30.11.2014r.

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080

Tarnowo Podgórne do dnia 03.04.2014r. do godz. 8:00. Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl. Wyjątek stanowi projekt budowlano wykonawczy, który można odebrać odpłatnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 023.

5. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium

Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 80.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo

- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.

- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).

Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wybór wykonawcy prowadzony będzie zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz procedurą zawierania umów dla projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dostępną na stronie internetowej Zamawiającego www.gen.com.pl.

Tarnowo Podgórne, 12.03.2014r.

 

Z uwagi na zapytania oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie budowy sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Chrząstawa Wielka, zakres A, (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie) wchodzącego w skład projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

W związku z brakiem jednoznacznych zapisów w dokumentach przetargowych prosimy o odpowiedź, kto dostarcza szafki gazowe ( przyścienne i wolnostojące) oraz reduktor i gazomierz na przyłącza?

Odpowiedź 1:

Wykonawca kończy przyłącze gazu kurkiem głównym. Montaż skrzynek gazowych, gazomierza i reduktora pozostaje po stronie Inwestora tzn. G.EN.GAZ ENERGIA.

Pytanie 2:

W załączonej do projektu decyzji nr 1582/2009 wydanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wystawionej 13.11.2009 wynika, że Inwestor posiada umowę z firmą „Arachne” Łukasz Żmuda na przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych i stałego nadzoru archeologicznego w ramach w/w inwestycji. W związku z tym prosimy o odpowiedź czy potencjalny wykonawca zadania ma uwzględnić w ofercie koszty nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź 2:

W ofercie nie należy uwzględniać kosztów nadzoru archeologicznego. Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi Inwestor.

Pytanie 3:

Proszę o informację jak liczyć zasuwy o śr. nominalnej 50 mm. W kosztorysie przyjęto 2 szt., natomiast w projekcie i zestawieniu materiału w części opisowej jest 5 szt.

Odpowiedź 3:

W ofercie należy uwzględnić, zgodnie z zatwierdzonym projektem, montaż 5 szt. zasuw DN 50.

Pytanie 4:

Jaki jest okres gwarancji i rękojmi dla w/w zadania.

Odpowiedź 4:

Zgodnie z projektem umowy (załącznik do ogłoszenia), okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularze do SIWZ

Procedura zawierania umów

Regulamin wyboru wykonawcy

Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Projekt umowy

Załącznik nr 5 do umowy – Wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej

Załącznik nr 6 do umowy – Protokół odbioru przyłącza

Załącznik nr 7 do umowy – Protokół zgody na czasowe udostępnienie nieruchomości i wyjścia z działki

Załącznik nr 8 do umowy – Protokół szkód


do góry