• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Miłoszyce, Łęg, zakres A, gmina Jelcz-Laskowice


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA S.A., realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji''

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy Budowy sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 180/12 /90/63 mm SDR 11 o łącznej długości 14 206,50m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 160 szt. w miejscowości Miłoszyce, Łęg, zakres A (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

Wpłynęły 4 oferty. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę

LOKGAZ Sp. z o.o., Lusówko ul. Jankowicka 7A, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 09.09.2013r.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy

G.EN. GAZ ENERGIA S.A., realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji'', Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Miłoszyce, Łęg, zakres A (gmina Jelcz- Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

1. Przedmiot przetargu:
Budowa sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 180/125/90/63 mm SDR 11 o łącznej długości 14 206,50 przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 160szt. w miejscowości Miłoszyce, Łęg, zakres A (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

2. Termin realizacji
Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej - 31.07.2014r.

3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA S.A. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 05.09.2013r. do godz. 8:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl. Wyjątek stanowi projekt budowlano wykonawczy, który można odebrać odpłatnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 023.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo

  • do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
  • do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór wykonawcy prowadzony będzie zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz procedurą zawierania umów dla projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dostępną na stronie internetowej Zamawiającego www.gen.com.pl.

Tarnowo Podgórne, 14.08.2013r.

Z uwagi na zapytania oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie budowy sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Miłoszyce, Łęg, zakres A, (gmina Jelcz- Laskowice, Województwo Dolnośląskie) wchodzącego w skład projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinansowanego w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji'', Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje do budowy sieci gazowej rury typu PE 80 czy PE 100.

Odpowiedź:

Do budowy sieci przewidziane są rury PE 80 SDR 11 lub PE 100 SDR 11 .


Pytanie:

Czy do zakresu prac Wykonawcy należy przeprowadzenie badań archeologicznych?

Odpowiedź:

Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający i nie należy do zakresu prac Wykonawcy.


Pytanie:

Jaki jest dokładny zakres przyłączy gazowych do wykonania? Projekt budowalny przewiduje wykonanie 380 szt. Zakres rzeczowy według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmuje 160 szt.

Odpowiedź:

Zakres rzeczowy obejmuje do wykonania 160 szt. przyłączy gazowych.


Pytanie:

W projekcie umowy istnieje zapis - ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY wykaz przyłączy do wybudowania w dwóch terminach: do dnia 30.10.2013r. ( do 70 % ilości przyłączy) oraz do dnia 31.01.2014r. ( do 100% ilości przyłączy) - czy zapis ten należy rozumieć jako montaż przyłączy w w/w terminach wraz z przyłączeniem do gazociągu zasilającego przyłącze w paliwo gazowe.

Odpowiedź:

Zapis ten dotyczy przekazania przez Zamawiającego w w/w terminach wykazu przyłączy do wykonania. Montaż przyłączy przez Wykonawcę wraz z podłączeniem do gazociągów musi zostać zakończony do 31.07.2014r., zgodnie z terminem zakończenia realizacji całego zadania.

Pliki:


 


do góry