• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Jelcz – Laskowice, zakres B, gmina Jelcz -Laskowice.


Firma G.EN. GAZ ENERGIA informuje o wyborze wykonawcy na budowę sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Jelcz – Laskowice, zakres B, gmina Jelcz -Laskowice.

Ogłoszenie o  wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., realizującprojekt „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap”  dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy

Budowysieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPaz rurPE de 63mm SDR 11 o łącznej długości 1 155,00 m zprzyłączamigazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 20 szt. w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres B (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

Wpłynęły 2oferty. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę LOKGAZ Sp. z o.o. Lusówko ul. Jankowicka 7A, 62-080 Tarnowo Podgórne. Oferta tego wykonawcy uzyskałam maksymalną ilość punktów (10 pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne 06.05.2015

 

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., realizując projekt „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap ” dofinansowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres B (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie).

1. Przedmiot przetargu:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 63mm SDR 11 o łącznej długości 1 155,00 m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 20 szt. w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres B (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

2. Termin realizacji

Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej – 20.08.2015r.

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 22.04.2015r. do godz. 8:00. Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl. Wyjątek stanowi projekt budowlano wykonawczy, który można odebrać odpłatnie: osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 023.

5. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium

Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo

- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.

- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).

Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybór wykonawcy prowadzony będzie zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz procedurą zawierania umów dla projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dostępną na stronie internetowej Zamawiającego www.gen.com.pl.

 

Tarnowo Podgórne, 31.03.2015r.


do góry