• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Jelcz – Laskowice, zakres A, gmina Jelcz -Laskowice


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., realizując projekt „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy

Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej wraz z gazociągiem dosyłowym o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 180/90/63/32 mm SDR 11 o łącznej długości 15 388,00 m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 250 szt. w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres A (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

Wpłynęły 3 oferty. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę

ZRUG Sp. z o.o., ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań.

Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)
 

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Tarnowo Podgórne, 17.10.2014r.

 

Ogłoszenie o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.09.2014r. wprowadzono zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej wraz z gazociągiem dosyłowym i przyłączami w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres A (gmina Jelcz - Laskowice, Województwo Dolnośląskie)wchodzącego w skład projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zmianie ulega długość gazociągu o średnicy de 180, tym samym ulega zmianie punkt 3.1 SIWZ. Pozostałe długości jak i termin składania ofert pozostają bez zmian.

Tarnowo Podgórne, 29.09.2014r.

 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., realizując projekt „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap ” dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej wraz z gazociągiem dosyłowym z przyłączami w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres A (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

1. Przedmiot przetargu:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej wraz z gazociągiem dosyłowym o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 180/90/63/32 mm SDR 11 o łącznej długości 15 388,00 m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 250 szt. w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres A (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

2. Termin realizacji

Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej – 31.05.2015r.

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 10.10.2014r. do godz. 8:00. Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl. Wyjątek stanowi projekt budowlano wykonawczy, który można odebrać odpłatnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 023.

5. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium

Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 110.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo

- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.

- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).

Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybór wykonawcy prowadzony będzie zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz procedurą zawierania umów dla projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dostępną na stronie internetowej Zamawiającego www.gen.com.pl.

Tarnowo Podgórne, 18.09.2014r.

 

 Z uwagi na zapytania oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej wraz z gazociągiem dosyłowym i przyłączami w miejscowości Jelcz-Laskowice, zakres A (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie) wchodzącego w skład projektu ,, Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinansowanego w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

 

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada w formie edytowalnej (np. Word; Excel) plik pdf. „Formularze do SIWZ”? Jeżeli, tak to prosimy o udostępnienie w/w formularzy na stronie internetowej z przedmiotowym postępowaniem.

Odpowiedź:

„Formularze do SIWZ” są dostępne tylko w formie plików pdf.

 

Pytanie:

Jaka jest prawidłowa długość gazociągu o średnicy de 180PE, ponieważ wg SIWZ pkt.3.2 wynosi 2780 mb, natomiast wg projektu umowy § 1pkt 1 wynosi 2708 mb?

Odpowiedź:

Prawidłowa długość gazociągu PE de 180 wynosi 2708 mb.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada „rys. A – mapa poglądowa – układ sekcji i rys. B – mapa poglądowa – lokalizacja zasuw” w wersji kolorowej oraz w wyższej rozdzielczości, ponieważ zakupiona dokumentacja jest w wersji czarno-białej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie w/w rysunków na stronie internetowej z przedmiotowym postępowaniem.

Odpowiedź:

Rys. A i B zostaną umieszczone na stronie internetowej z przedmiotowym przetargiem jako załączniki.

 

Pytanie:

W punkcie 7.1.18. SIWZ jest mowa o dołączeniu do oferty kosztorysu ofertowego tylko dla budowy sieci gazowej. Czy ma to być kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót (załącznik nr 14 do SIWZ), czy też może to być nowy kosztorys ofertowy stworzony przez Wykonawcę (zgodnie z pkt 17.5 SIWZ) wynikający bezpośrednio z dokumentacji technicznej i przeprowadzonej wizji lokalnej?

Odpowiedź:

Kosztorys ofertowy musi przedstawiać zakres rzeczowy zawarty w przedmiarze robót (Załącznik nr 14 do SIWZ).

 

Pytanie:

Który podpunkt a) czy b) punktu 2 Oświadczenia (Formularza 3) należy skreślić w sytuacji, gdy Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobowym w postaci Kierownika Budowy i Zgrzewaczy oraz przedstawi pisemne zobowiązanie Geodety do współpracy.

Odpowiedź: Wyjaśniamy, że w sytuacji gdy Wykonawca:

- dołączy do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, nie należy w Formularzu Nr 3 - Oświadczeniu - w Punkcie Nr 2 skreślać ani zakreślać żadnego z podpunktów.

 

Pytanie:

Prosimy o wskazanie lub podanie przybliżonej długości 250 szt. przyłączy gazowych objętych postępowaniem, ponieważ Projekt Wykonawczy przyłączy zawiera wykaz 621szt. przyłączy.

Odpowiedź:

Z 621 szt. zaprojektowanych przyłączy do realizacji przewidziano 250szt., których obecnie nie jesteśmy w stanie wskazać z uwagi na brak podpisanych umów przyłączeniowych, a jednocześnie podać przybliżonej długości 250szt. przyłączy. Zgodnie z projektem umowy, wykaz przyłączy do zrealizowania zostanie przekazany w dwóch terminach do 31.12.2014r. i do 28.02.2015r. Wobec powyższego należy podać cenę ryczałtową za wykonanie 1 szt. przyłącza.

 

Pytanie:

Czy w ofercie należy uwzględnić wycenę szafek gazowych (koszt zakupu i montażu). Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości szafek gazowych naściennych i wolnostojących dla wymaganych 250 szt. przyłączy.

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych w ofercie należy uwzględnić wycenę szafek gazowych (zakup i montaż). Z uwagi na brak podpisanych umów przyłączeniowych nie jesteśmy w stanie wskazać ilości szafek naściennych i wolnostojących.

 

Pytanie:

Czy Wykonawca ponosi koszty zakupu i montażu kurków kulowych gazu, reduktorów gazu oraz gazomierzy zlokalizowanych w szafkach gazowych?

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych przyłącze kończy się kurkiem sferycznym DN 15 (kurkiem głównym) umieszczonym w szafce gazowej. Koszty zakupu i montażu reduktorów i gazomierzy ponosi Zamawiający.

 

Pytanie:

Czy Zamawiający posiada Projekt Organizacji Ruchu Zastępczego i Odbudowy Nawierzchni? W razie jego braku, kto ponosi koszty wykonania w/w projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zatwierdzony projekt organizacji ruchu w drogach powiatowych. W razie konieczności wykonania projektu odbudowy nawierzchni dotyczące dróg powiatowych koszty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni dotyczące dróg gminnych. W razie konieczności wykonania projektu organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni koszty ponosi Wykonawca.

 

Pytanie:

Kto ponosi koszty umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym?

Odpowiedź:

Koszty umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym ponosi Zamawiający, natomiast koszty opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji umowy ponosi Wykonawca.

 

Pytanie:

W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie:

- stałego nadzoru archeologicznego (zgodnie z Decyzją nr 1582/2009 z dn. 13-11-2009r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu).

- ratowniczych badań archeologicznych (zgodnie z Decyzją nr 1000/2014 z dn.14.05.2014r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu).

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający ponosi koszty stałego nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań archeologicznych? Jeśli koszty leżą po stronie Wykonawcy, prosimy o wykaz stanowisk archeologicznych.

Odpowiedź:

Koszty stałego nadzoru archeologicznego ponowi Zamawiający.

 

Pytanie:

Czy służby Zamawiającego wykonają prace włączeniowe (gazoniebezpieczne) od istniejącego gazociągu ś/c.

Odpowiedź:

Włączenia do istniejącego gazociągu dokonują służby Zamawiającego.

 

Pytanie:

Czy Wykonawca dostarcza niezbędne materiały do prac włączeniowych do istniejących gazociągów ś/c.

Odpowiedź:

Wykonawca dostarcza niezbędne materiały do prac włączeniowych do istniejących gazociągów.

 

Pytanie:

Kto ponosi koszty związane zadośćuczynieniem za straty związane z umieszczeniem urządzeń, jeżeli takowe wynikają z uzgodnienia z właścicielami działek?

Odpowiedź:

W/w koszty ponosi Zamawiający z zastrzeżeniem punktów 5 i 6 § 7, projektu umowy.

 

Załączniki:


do góry