• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Dziuplina, gmina Jelcz-Laskowice


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA S.A., realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji''

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy Budowy sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 125/90/63 mm SDR 11 o łącznej długości 3 626,50 przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 20szt. w miejscowości Dziuplina (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

Wpłynęły 4 oferty. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę LOKGAZ Sp. z o.o., Lusówko ul. Jankowicka 7A, 62-080 Tarnowo Podgórne

Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 13.08.2013r.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy

G.EN. GAZ ENERGIA S.A., realizując projekt "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap " dofinasowany w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji'', Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Dziuplina (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

1. Przedmiot przetargu:
Budowa sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 125/90/63 mm SDR 11 o łącznej długości 3 626,50 przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 20szt. w miejscowości Dziuplina (gmina Jelcz Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

2. Termin realizacji
Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej - 30.12.2013r.

3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA S.A. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 02.08.2013r. do godz. 8:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.
Wyjątek stanowi projekt budowlano wykonawczy, który można odebrać odpłatnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA S.A., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 023.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 35.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo

  • do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
  • do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór wykonawcy prowadzony będzie zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz procedurą zawierania umów dla projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dostępną na stronie internetowej Zamawiającego www.gen.com.pl.

Tarnowo Podgórne, 11.07.2013r.

Z uwagi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ na wykonanie sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Dziuplina (gmina Jelcz Laskowice, Województwo Dolnośląskie) wchodzącego w skład projektu "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" dofinansowanego w ramach Priorytetu nr X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Działanie nr 10.2 "Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji'', Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:


Pytanie:

Według dokumentacji projektowej w m. Dziuplina zlokalizowane są 2 kolizje z gazociągiem wysokiego ciśnienia, pierwsza przy ul. Miłoszyckiej (PE de 125) oraz druga przy ul. Głównej (PE de 90). Czy Inwestor jest w posiadaniu uzgodnień dotyczących kolizji, a jeżeli tak prosimy o udostępnienie ich treści.

Odpowiedź:

Przebieg projektowanej sieci gazowej został pozytywnie uzgodniony przez przedstawiciela OGP "GAZ-SYSTEM", biorącego udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Oławie. Nie zachodziła zatem konieczność uzyskiwania dodatkowych uzgodnień z operatorem gazociągu wysokiego ciśnienia. Opinia ZUD jest załącznikiem do dokumentacji projektowej. Skrzyżowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Pliki:


 


do góry