• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Budowa gazociągu dosyłowego – spinka Kamieniec - Dobrzykowice, gmina Czernica


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., realizując projekt „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy Budowy gazociągu dosyłowego – spinka technologiczna Kamieniec – Dobrzykowice, o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 180 mm SDR 11 o łącznej długości 851,0 m (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

Wpłynęły 3 oferty. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniki przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę
LOKGAZ Sp. z o.o., Lusówko ul. Jankowicka 7A, 62-080 Tarnowo Podgórne
Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 07.02.2014r.

 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., realizując projekt „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap ” dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę gazociągu dosyłowego – spinka technologiczna Kamieniec - Dobrzykowice (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

1. Przedmiot przetargu:
Budowa gazociągu dosyłowego – spinka technologiczna Kamieniec – Dobrzykowice, o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 180 mm SDR 11 o łącznej długości 851,0 m (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie)

2. Termin realizacji
Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej – 31.07.2014r.

3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 05.02.2014r. do godz. 8:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.
Wyjątek stanowi projekt budowlano wykonawczy, który można odebrać odpłatnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 023.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór wykonawcy prowadzony będzie zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz procedurą zawierania umów dla projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dostępną na stronie internetowej Zamawiającego www.gen.com.pl.

Tarnowo Podgórne, 14.01.2014r.

Pliki:


do góry