• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Zmiana zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

2014-06-10

Szanowni Państwo,

Spółka G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przypomina, że 25 lipca 2013 r. weszły w życie przepisy nowego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 820), zwanego dalej „rozporządzeniem” i zastępującego rozporządzenie z 6 lutego 2008 r.

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady:

a) kształtowania taryf dla paliw gazowych,

b) kalkulacji cen i stawek opłat,

c) rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi.

 

Spółka, wykonując obowiązek wskazany w § 47 ust. 1 rozporządzenia ponownie informuje, że z dokumentu wynikają następujące zasady rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi:

1. Począwszy od 1 sierpnia 2014 r. (tj. od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia), przedsiębiorstwo energetyczne będzie dokonywać rozliczeń za dostarczony gaz i świadczone usługi dystrybucji w jednostkach energii (kWh), w ustalonych taryfą okresach rozliczeniowych:

1) nie dłuższych niż 12 miesięcy – w przypadku odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 kWh/h,

2) co miesiąc – w przypadku odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości większej niż 110 kWh/h.

Przeliczenie m3 na kWh będzie dokonywane na podstawie współczynnika konwersji stanowiącego iloraz ciepła spalania 1 m3 paliwa gazowego w warunkach odniesienia ustalanego zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu oraz liczby 3,6. Współczynnik konwersji zostanie ustalony:

a) na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnio opublikowanych wartości ciepła spalania i liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 kWh/h,

b) na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego – dla odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości większej niż 110 kWh/h,

c) na podstawie średniej ważonej ciepła spalania wskazanego przez urządzenie – dla odbiorców, którzy mają urządzenia umożliwiające określenie ciepła spalania w okresie rozliczeniowym.

Do 31 lipca 2014 r. rozliczenia z odbiorcami będą się odbywać według dotychczasowych zasad, tj. w jednostkach objętości (m3).

2. W przypadku zmiany sprzedawcy przez odbiorcę Spółka będzie nieodpłatnie przekazywać przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub odbiorcy tych paliw dane dotyczące usługi dystrybucji paliw gazowych na potrzeby dokonania rozliczeń lub ich korekt.

3. Począwszy od 25 lipca 2013 r., Spółka w prognozach zużycia gazu uwzględnia zgłoszone przez odbiorcę istotne zmiany w poborze paliwa gazowego. Ponadto na fakturze znajdują się informacje o: wielkości zużycia gazu, podstawie jego ustalenia ze wskazaniem, czy jest to zużycie rzeczywiste, czy prognozowane, początkowym i końcowym stanie urządzenia pomiarowego. W okresie między odczytami rzeczywistymi podstawą rozliczenia za gaz może być stan gazomierza zgłoszony przez odbiorcę osobiście, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem udostępnionych przez przedsiębiorstwo energetyczne elektronicznych kanałów informacji. 

4. Począwszy od 25 lipca 2013 r. rozszerzony został katalog sytuacji, w których przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do udzielenia odbiorcom bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi.

5. Przedsiębiorstwo energetyczne, które powstanie w wyniku przekształceń organizacyjnych polegających w szczególności na łączeniu, podziale lub wydzieleniu z tego przedsiębiorstwa innego przedsiębiorstwa, zachowuje prawo do prowadzenia rozliczeń z odbiorcami na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfach przedsiębiorstw, które uległy przekształceniom organizacyjnym.

6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi i świadczące usługę kompleksową ustala w taryfie grupy taryfowe, ceny paliw gazowych, stawki opłat abonamentowych, bonifikaty oraz wskazuje taryfę przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi dystrybucji lub przesyłania, która ma zastosowanie w rozliczeniach z odbiorcami, którym przedsiębiorstwo świadczy usługę kompleksową.

7. Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą związaną z dystrybucją oraz obrotem paliwami gazowymi i świadczące usługę kompleksową ustala w taryfie m.in.:

1) grupy taryfowe i kryteria kwalifikowania odbiorców do tychże grup,

2) sposób ustalania opłaty za przyłączenie do sieci wysokich ciśnień oraz stawki opłat za przyłączenie do sieci niskich, średnich lub podwyższonych średnich ciśnień,

3) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych, za niedotrzymanie standardów jakościowych usług przesyłania oraz usług dystrybucji paliw gazowych, a także za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,

4) sposób ustalania opłat za przekroczenie mocy umownej i nielegalny pobór paliw gazowych,

5) ceny paliw gazowych i stawek opłat abonamentowych,

6) stawki opłat za świadczenie usług przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi - plik.pdf

powrót do listy aktualności

do góry