• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Zmiana nr 2 Taryfy dla paliw gazowych nr 13

2017-04-03

Z dniem 13 kwietnia 2017 r. w rozliczeniach zaczną obowiązywać nowe ceny paliwa gazowego skutkujące wzrostem średniej ceny dostawy 1 kWh o ok. 3,7 %. Ponadto zmianie uległy wysokości bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych oraz standardów jakościowych obsługi. Nowe ceny i zmiany wysokości bonifikat zostaną wprowadzone na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji nr DRG.DRG-2.4212.21.2017.KGa opublikowanej w dniu 29 marca 2017 r. w Biuletynie Branżowym URE nr 27 (1009).

Nie ulegają zmianie wysokości stawek opłat abonamentowych i opłat za usługę dystrybucji oraz pozostałe postanowienia taryfy.

Zmiana nr 2 Taryfy dla paliw gazowych nr 13 wyłącznie jest spowodowana wprowadzoną z dniem 1 kwietnia 2017 r. przez naszego dostawcę, tj. PGNiG S.A. podwyżką cen hurtowych gazu wysokometanowego średnio o 8,0 % i gazu zaazotowanego średnio o 7,9 %.

Dla umów z mocą umowną do 110 kWh/h zużycie paliwa gazowego w okresie sprzed zmiany i w okresie po zmianie cen paliwa gazowego ustalane jest zgodnie z pkt. IV ppkt. 19 Ogólnych Warunków Umowy:

a)   określone proporcjonalnie przez system rozliczeniowy w przypadku niepodania przez Odbiorcę stanu licznika gazowego,

lub

b)   na podstawie samodzielnego odczytu wskazania gazomierza z dnia wprowadzenia do obowiązywania nowych cen paliwa gazowego, tj. z dnia 13 kwietnia 2017 r. wykonanego przez Odbiorcę.

Wskazanie gazomierza mogą przekazać Państwo w eBOK w okresie 13 – 24.04.2017 r. Podanie wskazania gazomierza nie skutkuje wystawieniem dodatkowej faktury rozliczeniowej.

Dla umów z mocą umowną powyżej 110kWh/h odczyt gazomierza w dniu wprowadzenia do obowiązywania nowych cen paliwa gazowego, tj. z dnia 13 kwietnia 2017 r. zostanie wykonany przez G.EN. GAZ ENERGIA.

W przypadku braku akceptacji Zmiany nr 2 Taryfy nr 13 przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia obowiązującej Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy można złożyć w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Brak wypowiedzenia Umowy we wskazanym powyżej terminie oznaczać będzie akceptację Zmiany nr 2 Taryfy nr 13.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Zmiany nr 2 Taryfy dla paliw gazowych nr 13.

powrót do listy aktualności

do góry