• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 13

2017-01-13

Z dniem 27 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać w rozliczeniach nowe ceny paliwa gazowego skutkujące wzrostem średniej ceny dostawy 1 kWh o ok. 4,4 %. Nowe ceny zostaną wprowadzone na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.90.2016.KGa opublikowanej w dniu 12 stycznia 2017 r.

Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 13 jest spowodowana wyłącznie wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2017 r. przez naszego dostawcę, tj. PGNiG S.A. podwyżką cen hurtowych gazu wysokometanowego średnio o 12,2% i gazu zaazotowanego średnio o 13,1 %.

Nie ulegają zmianie wysokości stawek opłat abonamentowych i opłat za usługę dystrybucji oraz pozostałe postanowienia Taryfy nr 13.

Dla umów do 110 kWh/h zużycie paliwa gazowego w okresie sprzed zmiany i w okresie po zmianie cen paliwa gazowego ustalane jest zgodnie z pkt. IV ppkt. 19 Ogólnych Warunków Umowy:

a)     określone proporcjonalnie przez system rozliczeniowy w przypadku niepodania przez Odbiorcę stanu licznika gazowego,

lub

b)    na podstawie samodzielnego odczytu wskazania gazomierza z dnia wprowadzenia do obowiązywania nowych cen paliwa gazowego, tj. z dnia 27 stycznia 2017 r. wykonanego przez Odbiorcę i wprowadzonego przez niego w eBOK dodnia 6 lutego 2017 r.

Dla umów powyżej 110kWh/h odczyt licznika gazowego wykona G.EN. GAZ ENERGIA.

Wskazanie gazomierza mogą Państwo przekazać poprzez eBOK do dnia 6 lutego 2017 r. Podanie wskazania gazomierza nie skutkuje wystawieniem dodatkowej faktury rozliczeniowej.

Poniżej przesyłamy informację o aktualnych cenach paliwa gazowego obowiązujących na podstawie Zmiany nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 13.

Zgodnie ze Zmianą nr 1 pkt. 5 Taryfy dla paliw gazowych nr 13 otrzymuje brzmienie:

a)       Ceny za paliwa gazowe.

grupy

taryfowe

ceny za paliwa gazowe

stawki opłaty abonamentowej

z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy

przeznaczone na cele opałowe

gr/kWh

gr/kWh

zł/m-c

Grupa taryfowa W - dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego E

W-1

9,155

9,517

3,19

W-2

8,976

9,338

4,95

W-3

8,844

9,206

57,50

W-4

8,757

9,119

78,80

Grupa taryfowa S - dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego Lw

S-1

9,155

9,535

3,19

S-2

8,976

9,356

4,95

S-3

8,844

9,224

57,50

S-4

8,757

9,137

78,80

Grupa taryfowa ZLs - dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego Ls

ZLs-1

9,155

9,539

3,19

ZLs-2

8,976

9,360

4,95

ZLs-3

8,844

9,228

57,50

ZLs-4

8,757

9,141

78,80

Grupa taryfowa ZLn - dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego Ln

ZLn-1

9,155

9,556

3,19

ZLn-2

8,976

9,377

4,95

ZLn-3

8,844

9,245

57,50

ZLn-4

8,757

9,158

78,80

Grupa taryfowa ZLm - dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego Lm

ZLm-1

9,155

9,565

3,19

ZLm-2

8,976

9,386

4,95

ZLm-3

8,844

9,254

57,50

ZLm-4

8,757

9,167

78,80

   Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).

W przypadku braku akceptacji Zmiany nr 1 Taryfy nr 13 przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia obowiązującej Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy można złożyć w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Brak wypowiedzenia Umowy we wskazanym powyżej terminie oznaczać będzie akceptację Zmiany nr 1 Taryfy nr 13.

Zapraszamy do zapoznania się ze Zmianą nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 13

powrót do listy aktualności

do góry