• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Przetarg na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej wraz z gazociągiem dosyłowym z przyłączami w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres A (gm. Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

2014-09-18

Ogłoszenie o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.09.2014r. wprowadzono zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej wraz z gazociągiem dosyłowym i przyłączami w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres A (gmina Jelcz - Laskowice, Województwo Dolnośląskie)wchodzącego w skład projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zmianie ulega długość gazociągu o średnicy de 180, tym samym ulega zmianie punkt 3.1 SIWZ. Pozostałe długości jak i termin składania ofert pozostają bez zmian.

Tarnowo Podgórne, 29.09.2014r.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., realizując projekt „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap ” dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres A (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

1. Przedmiot przetargu:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej wraz z gazociągiem dosyłowym o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 180/90/63/32 mm SDR 11 o łącznej długości 15 388,00 m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 250 szt. w miejscowości Jelcz - Laskowice, zakres A (gmina Jelcz-Laskowice, Województwo Dolnośląskie)

2. Termin realizacji

Wymagany termin zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej – 31.05.2015r.

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 10.10.2014r. do godz. 8:00. Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl. Wyjątek stanowi projekt budowlano wykonawczy, który można odebrać odpłatnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty z siedziby Organizatora przetargu G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, pokój nr 023.

5. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium

Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 110.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo

- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.

- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).

Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybór wykonawcy prowadzony będzie zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego oraz procedurą zawierania umów dla projektu ,,Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dostępną na stronie internetowej Zamawiającego www.gen.com.pl.

Tarnowo Podgórne, 18.09.2014r.

Z uwagi na zapytania oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie budowy sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Krzyków, (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie) wchodzącego w skład projektu "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap" przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

Pytanie:

W odniesieniu do punktu 7.1.10. SIWZ, czy zamawiający jako informację z banku uzna wyciąg bankowy wykazujący aktualny stan konta wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna potwierdzony przez bank wyciąg bankowy wykazujący aktualny stan konta wykonawcy.

 

Załączniki:

powrót do listy aktualności

do góry