• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy projektu "Budowa sieci rozdzielczej z przyłączami gazu w miejscowości Krzyków, gmina Czernica"

2014-09-17

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., realizując projekt „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica – III etap” dofinasowany w ramach Priorytetu nr X „Bezpieczeństwo energetyczne, w tymdywersyfikacja źródeł energii” Działanie nr 10.2 „Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenachniezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji’’

Informuje, iż w ramach postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy

Budowy sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE de 90/63/32 mm SDR 11 o łącznej długości 2 415,00 m z przyłączami gazu PE de 32mm SDR 11 w ilości 30szt. w miejscowości Krzyków (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie) wpłynęły 2 oferty. Komisja przetargowa dokonała porównania ofert spełniających warunki SIWZ oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przeprowadzonego przetargu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę LOKGAZ Sp. z o.o., Lusówko ul. Jankowicka 7A, 62-080 Tarnowo Podgórne. Oferta tego wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów (10pkt.)

Wyboru dokonano na podstawie kryteriów wyboru określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Tarnowo Podgórne, 17.09.2014r.

powrót do listy aktualności

do góry