• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz budową gazociągu średniego ciśnienia w m. Rumianek, gmina Tarnowo Podgórne

2014-01-03

1. Przedmiot przetargu:
a. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 1250 mb w m. Rumianek,
b. budowa odcinka sieci gazowej, zgodnie z wykonanym projektem budowlano wykonawczym ww. sieci gazowej.

2. Termin realizacji:
Wymagany termin  zakończenia budowy na podstawie wykonanego projektu budowlano – wykonawczego oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej – 30.10.2014r

3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA S.A. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 06.02.2014r. do godz. 08:00. Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

powrót do listy aktualności

do góry