• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


G.EN. GAZ ENERGIA zaprasza do złożenia oferty cenowej na:wykonanie rewizji wewn. na stacji gazowej wysokiego ciśnienia w m.Kębłowo oraz Rybno, Oddział Puck (woj. pomorskie) z udziałem inspektora UDT

2019-07-08

1. Zakres zamówienia - wykonanie rewizji wewnętrznych:
A) wykonanie rewizji wewnętrznej Podgrzewaczy gazu na stacji wc Kębłowo– 2 sztuki
B) wykonanie rewizji wewnętrznej Filtropodgrzewaczy gazu na stacji wc Rybno – 2 sztuki
Czynności rewizyjne należy wykonać zgodnie z wymogami i zaleceniami przedstawiciela UDT.
Wykonawca przed podjęciem prac zobowiązany będzie do przygotowania polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych.
 
2. Termin realizacji
Wymagany termin zakończenia zadania oraz przekazania dokumentacji – do  31.07.2019 r. 
 
3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 23.07.2019r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie.
za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 
ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi. 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w zakresie niezbędnym do wykonania zadania
opisanego w p. 1 powyżej, tj. uprawnieniami w zakresie Eksploatacji oraz w zakresie Dozoru - gr. 3 pkt. 4, 5, 7 
i 10 (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci). Do oferty należy dołączyć kopię przedmiotowych uprawnień oraz wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku.
 
5. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej 
Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.gen.com.pl.
 
6. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
7. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto 
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
8. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, 
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert. 
 
9.Postanowienia dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego przetargu w każdym czasie i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty. W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
 
10. Dane kontaktowe
a.Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
b.Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
c.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 

Do pobrania

powrót do listy aktualności

do góry