• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie przełożenia gazociągu średniego ciśnienia stalowego w m. Kniewo, woj. pomorskie.

2018-08-07

1.Zakres zamówienia:
1.1.Wykonanie rozbiórki odcinka gazociągu średniego ciśnienia stalowego DN 100 relacji Luzino – Rybno dł. 120 mb,
1.2.budowa nowego odcinka (odcinek Kniewo) w zmienionej lokalizacji PE de 125 SDR 11 RC o dł. ca. 144 mb,
1.3.budowa trzech sztuk przyłączy gazowych o łącznej dł. ca 80 mb, zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym.
1.4.Oferent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez Polskie Prawo Budowlane oraz Wytycznymi dla Dokumentacji Powykonawczej.
1.5.Integralną częścią SIWZ są następujące dokumenty:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
2) Formularze.
3) Projekt umowy.
4) Projekt Budowlano – Wykonawczy.
 
2.Termin realizacji
Wymagany termin zakończenia prac oraz przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej nastąpi nie później niż do dnia 05.10.2018 roku.
 
3.Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy dostarczać na adres email: przetargi@gen.com.pl  do dnia  13.08.2018r. do godz. 14:00 w tytule wpisując oferta Kniewo.
 
4.Warunki udziału w postępowaniu:
4.1.Oferent winien być osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zdolną do wykonania określonych w Ogłoszeniu robót. Oferent może złożyć ofertę samodzielnie albo wspólnie.
4.2.Oferent musi mieć środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie minimum 50 tysięcy złotych polskich. 
4.3.Oferenci składający ofertę wspólnie muszą spełniać łącznie kryteria dotyczące doświadczenia, kluczowego personelu a nadto dotyczące potencjału finansowego i ekonomicznego, przewidzianego do realizacji zamówienia.
4.4.Oferent wykonał co najmniej 1 zadanie lub 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami o dł. min. 100 mb. Celem potwierdzenia spełnienia wymagań jakościowych w zakresie przedmiotu zamówienia Oferent winien przedstawić wykaz wykonanych robót budowlanych. Do wykazu należy załączyć referencje od inwestora potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
4.5.Cały kluczowy personel kierowniczy proponowany do wykonania zamówienia winien mieć odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do robót objętych niniejszym postępowaniem. Oferent winien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: kierownik budowy – 1 osoba,  geodeta - 1 osoba, zgrzewacz – 1osoba. 
4.6.Oferent winien posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 tysięcy złotych polskich.
4.7.Oferent winien nie zalegać z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne odpowiednio na rzecz Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, posiadać płynność finansową jak również winien nie figurować jako dłużnik w żadnym rejestrze dłużników prowadzonym przez działające na terenie Polski na mocy odpowiednich przepisów biura informacji gospodarczej oraz w przypadku Oferentów zagranicznych winien nie figurować jako dłużnik w żadnym rejestrze prowadzonym przez powołane do tego podmioty działające w oparciu o przepisy obowiązujące w kraju siedziby tego Oferenta.
 
5.Dokumenty jakie dostarczyć winni Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
5.1.Formularze oferty cenowej (Formularz 1),
5.2.Ogólne informacje dotyczące Oferenta (Formularz 2),
5.3.Oświadczenie (Formularz 3),
5.4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, wskazująca, że w odniesieniu do wykonawcy będącego:
- osobą fizyczną;
- spółką jawną – w stosunku do wszystkich wspólników;
- spółka partnerską – w stosunku do wszystkich partnerów lub członków zarządu; 
- spółką komandytową lub spółka komandytowo – akcyjną – w odniesieniu do komplementariuszy;
- będącego osobą prawną – w odniesieniu do wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego;
osób tych nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5.6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wskazującą, że w odniesieniu do wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, sąd nie orzekł żadnych środków przewidzianych na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
5.7.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której Oferent posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie 50 tysięcy złotych polskich, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.8.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.9.Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż Oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.10.Wykaz personelu kluczowego przewidzianego do realizacji zamówienia (Formularz 4). Do Formularza należy załączyć kopię dokumentu dotyczącego posiadanych uprawnień budowlanych danej specjalności oraz aktualne zaświadczenia (z datą ważności w momencie składania ofert) o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa lub też o tymczasowym wpisie na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w trybie art. 20 a ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów a także kopię dokumentu dotyczącego posiadanego uprawnienia geodety. Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Oferent wskazał osoby, którymi będzie dysponował w wykonaniu zamówienia 
(zgodnie z wymogami pkt 4.5.).
5.11.Harmonogram realizacji zadania (Formularz 5).
5.12.Plan Robót Podwykonawcy (Formularz 6). Organizator dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy jedynie w części dotyczącej robót geodezyjnych. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Organizator Przetargu żąda wskazania przez Oferenta w ofercie części zamówienia którą zamierza powierzyć podwykonawcy.
5.13.Wykaz robót zgodnie z wymaganiami stawianymi w pkt 4.4.  (Formularz 7). Do Formularza należy dołączyć stosowne referencje od instytucji na rzecz których Oferent świadczył wymienione w wykazie roboty i wykonał je z należytą starannością.
5.14.Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 tysięcy złotych polskich. W przypadku polisy z terminem związania krótszym niż czas trwania kontraktu wymagane jest zobowiązanie w formie oświadczenia o przedłużeniu polisy na czas wymagany.
 
6.Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
7.Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto 
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
8.Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej,  w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert. 
 
9.Postanowienia dodatkowe
1.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie 
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty. 
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
2.Organizator przetargu wymaga od wybranego Oferenta zachowania w poufności wszelkich danych osobowych powierzonych mu w czasie obowiązywania ww. Umowy lub uzyskanych w związku z jej wykonaniem. W związku z powyższym Organizator przetargu podpisze z wybranym Oferentem również stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
10.Dane kontaktowe
10.1.Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
10.2.Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
10.3.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 

powrót do listy aktualności

do góry