• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami wraz z szafkami gazowymi w miejscowości Chrząstawa Wielka, Os. Ziołowe I, gm. Czernica.

2014-10-29

Ogłoszenie o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.11.2014r. wprowadzono zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia rozdzielczej  z przyłączami w miejscowości Chrząstawa Wielka, Os. Ziołowe I (gmina Czernica, Województwo Dolnośląskie). Zmianie ulega punkt 5.2.4. SIWZ tj. rodzaj wykonanych przez Oferenta prac budowlanych, które Oferent zobowiązany jest przedstawić w Ofercie wraz z referencjami. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Tarnowo Podgórne, 05.11.2014r

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami wraz z szafkami gazowymi w miejscowości Chrząstawa Wielka, Os. Ziołowe I, gm. Czernica.

1. Przedmiot przetargu

Budowa sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Chrząstawa Wielka, Os. Ziołowe I.

2. Termin realizacji

Wymagany termin  zakończenia budowy oraz przekazania zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej – 31.05.2015r

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 12.11.2014r. do godz. 09:00. Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej

Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium

Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo

- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

powrót do listy aktualności

do góry