• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów okresowych stacji gazowych wysokiego ciśnienia.

2019-07-05

1.Przedmiot przetargu: 
wykonanie przeglądów okresowych stacji gazowych wysokiego ciśnienia – dwuletnich przeglądów eksploatacyjnych.
 
2. Termin realizacji umowy:
Termin realizacji: od 01.08.2019 do 20.09.2019r.
 
3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 24.07.2019r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej 
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.
 
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Pytanie 1:
Co w przypadku, kiedy w trakcie przeglądu stwierdzone zostanie nieprawidłowość działania nawanialni wtryskowej ? Jak będzie rozliczana naprawa nawanialni jeśli formularz cenowy nie zawiera kosztów części zamiennych do naprawy nawanialni?
 
Pytanie 2:
Co w przypadku, kiedy w trakcie przeglądu stwierdzone zostanie nieprawidłowość działania kotłów? Jak będzie rozliczana naprawa kotłów gazowych jeśli formularz cenowy nie zawiera kosztów części zamiennych do naprawy kotłów?
 
Odpowiedź do pytania 1 i 2:
W przypadku stwierdzenia konieczności napraw kotłów lub nawanialni (prac wykraczających poza zakres czynności określonych w ramach przeglądów stacji), G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. po uprzedniej akceptacji kosztów, może powierzyć wykonanie napraw Wykonawcy przeglądów jako roboty dodatkowe lub podejmuje inne działania zmierzające do przywrócenia sprawności urządzenia. 
Części zamienne (poza materiałami i narzędziami eksploatacyjnymi wliczonymi w cenę przeglądu) nie ujęte w formularzu cenowym, podlegają rozliczeniu jako materiały dodatkowe po akceptacji ich ceny przez G.EN. Energia Sp. z o.o.  
 

powrót do listy aktualności

do góry