• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 315/90 mm o dł. 1319,5 mb w m. Rumianek.

2019-03-11

1. Przedmiot przetargu:
Wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 315 mm o dł. 1.311,50 mb oraz de 90 mm o dł. ca 8,00 mb w m. Rumianek, gm. T. Podgórne.
 
2. Termin realizacji: 
Wymagany termin zakończenia prac ziemnych nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.
 
3. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 22.03.2019r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000 PLN.
 
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
UWAGA: Wycena budowy gazociągu powinna zawierać roboty budowlane od punktu Z2 do Z17.  Dodatkowo w punkcie Z9 należy ująć trójnik PEde315/180. 
 

 

powrót do listy aktualności

do góry