Sprzedaż rezerwowa

Sprzedawca rezerwowy

Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie swojej działalności lub umowa z dotychczasowym sprzedawcą wygaśnie. Jeśli w takiej sytuacji Odbiorca nie zgłosi operatorowi informacji o zawarciu nowej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca wybrany przez Odbiorcę nie podejmie sprzedaży paliw gazowych – wówczas operator systemu dystrybucyjnego zawrze umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w imieniu i na rzecz tego Odbiorcy. W rezultacie, Odbiorca będzie miał zagwarantowane ciągłe dostawy gazu ziemnego bez podejmowania dodatkowych działań. Operator systemu dystrybucyjnego poinformuje Odbiorcę o fakcie zawarcia umowy ze sprzedawcą rezerwowym, a także o przyczynach zawarcia tej umowy, danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. Następnie, Sprzedawca rezerwowy przekaże Odbiorcy jeden egzemplarz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w terminie 30 dni oraz poinformuje o prawie Odbiorcy do wypowiedzenia tej umowy.

W przypadku gdy Odbiorca dotychczas nie wybrał sprzedawcy rezerwowego, przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie umowy kompleksowej zawartej przed dniem 18 czerwca 2019 r. o postanowienia dotyczące sprzedaży rezerwowej. Wniosek znajduje się w pod poniższym linkiem: Oświadczenie odbiorcy o wyborze sprzedawcy rezerwowego

Sprzedawca rezerwowy świadczy usługi Odbiorcom przyłączonym do sieci G.EN. na podstawie umowy kompleksowej. Lista sprzedawców rezerwowych oferujących usługę sprzedaży rezerwowej na sieciach dystrybucyjnych należących do G.EN. znajduje się pod poniższym linkiem: Lista sprzedawców rezerwowych

Jeżeli Odbiorca chciałby wskazać G.EN. Gaz Energia sp. z o.o. jako sprzedawcę rezerwowego – należy zapoznać się z Ofertą sprzedaży rezerwowej G.EN. Gaz Energia sp. z o.o.: Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę rezerwowego.

 

Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę rezerwowego

G.EN. Gaz Energia sp. z o.o. (dalej: G.EN.) oferuje sprzedaż rezerwową dla odbiorców końcowych (w tym odbiorców domowych) paliwa gazowego przyłączonych do sieci dystrybucyjnej G.EN. Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie swojej działalności lub umowa z dotychczasowym sprzedawcą wygaśnie.

Odbiorca końcowy (domowy) może wskazać G.EN. jako sprzedawcę rezerwowego lub innego wybranego sprzedawcę rezerwowego z listy sprzedawców rezerwowych, prowadzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego, oraz upoważnić operatora systemu dystrybucyjnego do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (Umowa sprzedaży rezerwowej). W tym celu, odbiorca powinien skontaktować się ze swoim sprzedawcą paliwa gazowego i wskazać G.EN. jako sprzedawcę rezerwowego.

W przypadku konieczności zawarcia Umowy sprzedaży rezerwowej, operator systemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego przyłączonego do jego sieci, zawrze ze sprzedawcą rezerwowym Umowę sprzedaży rezerwowej.

W przypadku przyjęcia poniższej Oferty, Umowa sprzedaży rezerwowej obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę. Umowa ta może ulec rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym oświadczenie tego odbiorcy końcowego dotarło do sprzedawcy rezerwowego. Odbiorca może wskazać też późniejszy termin rozwiązania umowy. Odbiorca, który wskutek wyżej opisanych okoliczności, zawrze umowę ze sprzedawcą rezerwowym, nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu rozwiązania zawartej z nim umowy.

Operator systemu dystrybucyjnego poinformuje Odbiorcę o fakcie zawarcia umowy ze sprzedawcą rezerwowym w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. A sprzedawca rezerwowy przekaże odbiorcy końcowemu, z którym zawarł umowę w powyżej opisanym trybie, jeden egzemplarz umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

G.EN. oferuje przystąpienie do umowy sprzedaży rezerwowej o treści zgodnej z następującymi wzorcami umów kompleksowych:

Taryfa operatora systemu dystrybucyjnego

Cennik nr 2R2022_01.04.2022

Sprzedawca z urzędu

Sprzedawca z urzędu to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży paliw gazowych, a w umowie nie został wskazany przez Odbiorcę sprzedawca rezerwowy albo wskazany sprzedawca rezerwowy nie  może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej.

W takiej sytuacji operator systemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz Odbiorcy, zawrze ze sprzedawcą z urzędu umowę sprzedaży z urzędu lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży z urzędu. W rezultacie, Odbiorca będzie miał zagwarantowane ciągłe dostawy gazu ziemnego bez podejmowania dodatkowych działań. Operator systemu dystrybucyjnego poinformuje Odbiorcę o fakcie zawarcia umowy ze sprzedawcą z urzędu w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. Następnie, Sprzedawca z urzędu przekaże Odbiorcy jeden egzemplarz umowy sprzedaży z urzędu lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży z urzędu, w terminie 30 dni oraz poinformuje o prawie Odbiorcy do wypowiedzenia tej umowy.

Jednocześnie informujemy, że funkcję sprzedawcy z urzędu dla Odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej G.EN. pełni spółka G.EN. Gaz Energia sp. z o.o.

Odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwach domowych rozliczani są wg taryfy G.EN. Gaz Energia sp. z o.o., zatwierdzonej przez Prezesa URE, zatem wg tych samych cen, co pozostali Odbiorcy w gospodarstwach domowych.

Odbiorcy biznesowi rozliczani są wg Cennika zatwierdzonego przez Zarząd Spółki G.EN. Gaz Energia sp. z o.o. Oferta dotycząca warunków sprzedaży gazu w ramach sprzedaży z urzędu znajduje się pod poniższym linkiem: Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę rezerwowego.

 

Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę z urzędu

G.EN. Gaz Energia sp. z o.o. (dalej: G.EN.) wykonuje zadania sprzedawcy z urzędu dla odbiorców końcowych (w tym domowych) przyłączonych do systemu dystrybucyjnego G.EN. z mocy prawa na podstawie art. 62c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn.zm.).

Sprzedawca z urzędu to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży paliw gazowych, a w umowie nie został wskazany przez Odbiorcę sprzedawca rezerwowy albo wskazany sprzedawca rezerwowy nie  może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej.

W przypadku konieczności zawarcia Umowy sprzedaży z urzędu, operator systemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego przyłączonego do jego sieci, zawrze ze sprzedawcą z urzędu Umowę sprzedaży z urzędu.

W przypadku przyjęcia poniższej Oferty, Umowa sprzedaży z urzędu obowiązuje od dnia zaprzestania sprzedaży paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę albo sprzedawcę rezerwowego lub niepodjęcia sprzedaży przez sprzedawcę rezerwowego. Umowa ta może ulec rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym oświadczenie tego odbiorcy końcowego dotarło do sprzedawcy rezerwowego. Odbiorca końcowy w gospodarstwie domowym może wskazać też późniejszy termin rozwiązania umowy. Odbiorca ten, który wskutek wyżej opisanych okoliczności, zawrze umowę ze sprzedawcą z urzędu, nie może zostać obciążony przez sprzedawcę z urzędu kosztami z tytułu rozwiązania zawartej z nim umowy.

Operator systemu dystrybucyjnego poinformuje Odbiorcę o fakcie zawarcia umowy ze sprzedawcą z urzędu w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. A sprzedawca z urzędu przekaże odbiorcy końcowemu, z którym zawarł umowę w powyżej opisanym trybie, jeden egzemplarz umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

G.EN. oferuje przystąpienie do umowy sprzedaży z urzędu o treści zgodnej z następującymi wzorcami umów kompleksowych:

Taryfa operatora systemu dystrybucyjnego

 

 

 

 

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online