• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Twoja instalacja gazowa


Wewnętrzna instalacja gazowa to wszystkie przewody i urządzenia gazowe od zaworu wylotowego w skrzynce gazowej do odbiorników gazowych. Do instalacji gazowej należą również przewody wentylacji za których sprawność odpowiedzialny jest Odbiorca. Skrzynka gazowa na przyłączu do kurka wylotowego jest własnością G.EN.

Zanim przystąpi się do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, trzeba sporządzić jej projekt, a także uzyskać pozwolenie na budowę. Instalację dostosowuje się zawsze do specyfiki domu, dlatego też przy budowie należy zachować należytą staranność. Prace trzeba powierzyć uprawnionemu instalatorowi, zaś przy odbiorze gotowej instalacji powinien być obecny kierownik budowy.

Etap 1: Projekt

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej przygotowuje projektant posiadający uprawnienia obejmujące instalacje gazowe.

Ważne! Jeśli Odbiorca ma już instalację na gaz płynny, zleca projektantowi dostosowanie istniejącego projektu do gazu ziemnego. Po przeprojektowaniu należy wystąpić ponownie o pozwolenie na budowę.

Etap 2: Pozwolenie

Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji gazowej składa się we właściwym wydziale starostwa. Do wniosku należy dołączyć:

- projekt,

- pozytywną opinię kominiarską dotyczącą sprawności wentylacji wywiewnej i możliwości odprowadzania spalin,

- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- mapę poglądową.

Ważne! W przypadku budynku wielorodzinnego zgodę na wykonanie instalacji gazowej muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

Etap 3: Budowa

Na tym etapie trzeba zaopatrzyć się w dziennik budowy. Budowę instalacji należy zlecić instalatorowi lub firmie z odpowiednimi uprawnieniami.

• Poszczególne fazy powstawania instalacji nadzoruje kierownik budowy, który na bieżąco wypełnia dziennik.

• Instalator lub firma wykonuje podejście pod gazomierz w szafce gazowej.

• Po zakończeniu budowy instalator w obecności kierownika budowy i Odbiorcy gazu wykonuje próbę szczelności instalacji. Następnie sporządza stosowny protokół i przekazuje go Odbiorcy. Protokół trzeba okazać monterowi gazomierza.

• Zakończenie budowy zgłasza się w odpowiednim inspektoracie nadzoru budowlanego, dołączając wypełniony dziennik budowy.

Ważne! Połączenie instalacji wewnętrznej z kurkiem wylotowym układu redukcyjno-pomiarowego w skrzynce gazowej zobowiązany jest wykonać Odbiorca.

Etap 4: Umowa i montaż gazomierza

Przedostatnim krokiem jest wypełnienie wniosku o zawarcie Umowy kompleksowej na dostarczanie Paliwa gazowego lub Umowy Dystrybucyjnej. Stosowny wniosek należy wysłać pocztą lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

Po złożeniu wniosku G.EN. przesyła Odbiorcy do podpisania Umowę kompleksową dostawy Paliwa gazowego. Po podpisaniu Umowy kompleksowej Odbiorca ustala w Biurze Obsługi Klienta termin podania gazu do kurka wylotowego w skrzynce gazowej wraz montażem gazomierza. 

Etap 5: Uruchomienie dostaw gazu

Po okazaniu odpowiednich dokumentów powykonawczych następuje podania gazu do kurka wylotowego w skrzynce gazowej.

W skład dokumentów powykonawczych wchodzą:

- projekt techniczny instalacji gazowej,

- kopia pozwolenia na budowę instalacji gazowej,

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,

- zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji gazowej,

- pozwolenie na użytkowanie instalacji gazowej (jeśli wymagało go pozwolenie na budowę),

- protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej wraz z przeprowadzoną próbą szczelności,

- protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji.

Kliknij na grafikę aby powiększyć

Pobierz plik .pdf


do góry