• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy


Wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy, np. na czas remontu budynku, remontu lub rozbudowy instalacji gazowej, naprawy bądź rozbudowy przyłącza gazowego, następuje po złożeniu pisemnego wniosku w tej sprawie. Wniosek można złożyć na wniosku o wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego. We wniosku należy wskazać: nr Klienta, nr Umowy oraz planowany termin i okres wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego.

W przypadku współwłasności obiektu, w którym znajduje się punkt poboru Paliwa gazowego, do wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli i użytkowników obiektu.

Wniosek o wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego może także złożyć Pełnomocnik Odbiorcy. W tym przypadku oryginał pisemnego pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię należy załączyć do oświadczenia.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do odpowiedniego Biura Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA. Wniosek można przekazać listownie, faksem lub poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się w zakładce Kontakt.

Usługę wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego na zlecenie Odbiorcy wykonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Usługa jest odpłatna, a jej koszt określa Taryfa dla usług dystrybucji Paliwa gazowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jeżeli w okresie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego na istniejącej instalacji gazowej prowadzono prace lub gdy okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy, to przed wznowieniem dostarczania gazu Odbiorca powinien:

  • uzyskać protokół z przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji gazowej,
  • uzyskać pozytywny protokół/opinię z odbioru końcowego kominów z przewodami kominowymi, wentylacyjnymi i spalinowymi lub opinię kominiarską potwierdzającą wykonanie i drożność przewodów wentylacyjno-spalinowych zgodnie z projektem budowlanym oraz prawidłowość podłączenia i użytkowania urządzeń gazowych,
  • złożyć w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego.

Uwaga! W czasie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy opłata dystrybucyjna stała i opłata abonamentowa będą naliczane w pełnej wysokości. Ze względu na brak odbioru Paliwa gazowego nie będą naliczane opłaty za Paliwo gazowe ani opłaty dystrybucyjne zmienne.
 


do góry