• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Ceny i stawki opłat


Taryfa to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez G.EN. GAZ ENERGIA lub przedsiębiorstwo transportujące Paliwo gazowe swoją siecią (Operatora), właściwy dla miejsca przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci Operatora i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne.

Odbiorca za dostarczone Paliwo gazowe oraz świadczone usługi dystrybucji rozliczany jest według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany zgodnie z obowiązującą Taryfą.

W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat za gaz zawartych w Taryfie G.EN. GAZ ENERGIA poinformuje Odbiorcę o zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie zmienionej lub nowej Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującą Taryfą dla Paliw gazowych.

Odbiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu ze zmienionej lub nowej Taryfy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.


do góry