Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Twoja instalacja gazowa

Wewnętrzna instalacja gazowa to wszystkie przewody i urządzenia gazowe od zaworu wylotowego w skrzynce gazowej do odbiorników gazowych. Do instalacji gazowej należą również przewody wentylacji.

Przed przystąpieniem do wykonania, trzeba sporządzić jej projekt, a także uzyskać pozwolenie od organu administracji publicznej np. starostwa na budowę.Prace należy powierzyć uprawnionemu instalatorowi, zaś przy odbiorze gotowej instalacji powinien być obecny kierownik budowy

Etap 1: Projekt

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej przygotowuje projektant posiadający odpowiednie uprawnienia.

Ważne!

W przypadku posiadania instalacji na gaz płynny, projektant dostosowuje istniejący projekt do gazu ziemnego. Po przeprojektowaniu należy wystąpić ponownie o pozwolenie na budowę.

Etap 2: Pozwolenie

Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji gazowej składa się we właściwym wydziale starostwa.

Do wniosku należy dołączyć:

  • projekt,
  • pozytywną opinię kominiarską dotyczącą sprawności wentylacji wywiewnej i możliwości odprowadzania spalin,
  • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • mapę poglądową.

Ważne! 

W przypadku budynku wielorodzinnego zgodę na wykonanie instalacji gazowej muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

Etap 3: Budowa

Na tym etapie trzeba zaopatrzyć się w dziennik budowy. Budowę instalacji należy zlecić instalatorowi lub firmie z odpowiednimi uprawnieniami.

  • Poszczególne fazy powstawania instalacji nadzoruje kierownik budowy, który na bieżąco wypełnia dziennik.
  • Po zakończeniu budowy instalator w obecności kierownika budowy i Odbiorcy gazu wykonuje próbę szczelności instalacji. Następnie sporządza stosowny protokół i przekazuje go klientowi. Protokół trzeba okazać monterowi gazomierza.
  • Zakończenie budowy zgłasza się w odpowiednim inspektoracie nadzoru budowlanego, dołączając wypełniony dziennik budowy.

Ważne!

Połączenie instalacji wewnętrznej z kurkiem wylotowym układu redukcyjno-pomiarowego w skrzynce gazowej zobowiązany jest wykonać instalator.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online