• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Rozwiązanie Umowy


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego można rozwiązać w każdym momencie za pisemnym porozumieniem stron.

Odbiorca może wypowiedzieć Umowę na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego G.EN. GAZ ENERGIA. W takim przypadku Umowa jest rozwiązywana z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do G.EN. GAZ ENERGIA. Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy.

W ramach procedury rozwiązania Umowy może zostać wskazana nowa strona Umowy w celu zachowania ciągłości dostarczania Paliwa gazowego do obiektu. Umowa z dotychczasowym Odbiorcą ulega rozwiązaniu za pisemnym porozumieniem stron, tj. z dniem zawarcia Umowy z nowym Odbiorcą, jednak nie później niż w umownym okresie wypowiedzenia. Jeśli nowy Odbiorca nie zawrze Umowy w okresie wypowiedzenia Umowy z dotychczasowym Odbiorcą, po upływie tego okresu nastąpi wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego.

Podpisany dokument można złozyć w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA lub wysłać pocztą na adres:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

 

Nowy Odbiorca składa Wniosek o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego. Czynności związane z zawarciem Umowy przez nowego Odbiorcę opisane są w zakładce Zawarcie nowej Umowy.

Do rozliczenia za dostarczone Paliwo gazowe do dotychczasowego Odbiorcy może zostać przyjęty przez G.EN. GAZ ENERGIA stan urządzenia pomiarowego wskazany na Protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym czytelnie przez dotychczasowego i nowego Odbiorcę, który powinien zawierać:

a. numer urządzenia pomiarowego,

b. stan urządzenia pomiarowego

c. datę odczytu urządzenia pomiarowego.

Wniosek porozumienie stron dotyczące zawarcia-rozwiązania Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego musi wpłynąć do G.EN. GAZ ENERGIA nie później niż 45-dnia od dnia przekazania/przejęcia podanego w protokole, dla którego został wskazany stan urządzenia pomiarowego.

Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego można rozwiązać w każdym momencie za pisemnym porozumieniem stron.

Odbiorca może wypowiedzieć Umowę na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego G.EN. GAZ ENERGIA. W takim przypadku Umowa jest rozwiązywana z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do G.EN. GAZ ENERGIA. Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy.

W ramach procedury rozwiązania Umowy może zostać wskazana nowa strona Umowy w celu zachowania ciągłości dostarczania Paliwa gazowego do obiektu. Umowa z dotychczasowym Odbiorcą ulega rozwiązaniu za pisemnym porozumieniem stron, tj. z dniem zawarcia Umowy z nowym Odbiorcą, jednak nie później niż w umownym okresie wypowiedzenia. Jeśli nowy Odbiorca nie zawrze Umowy w okresie wypowiedzenia Umowy z dotychczasowym Odbiorcą, po upływie tego okresu nastąpi wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego.

Podpisany dokument można złozyć w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA lub wysłać pocztą na adres:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

 

Nowy Odbiorca składa Wniosek o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego. Czynności związane z zawarciem Umowy przez nowego Odbiorcę opisane są w zakładce Zawarcie nowej Umowy.

Do rozliczenia za dostarczone Paliwo gazowe do dotychczasowego Odbiorcy może zostać przyjęty przez G.EN. GAZ ENERGIA stan urządzenia pomiarowego wskazany na Protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym czytelnie przez dotychczasowego i nowego Odbiorcę, który powinien zawierać:

a. numer urządzenia pomiarowego,

b. stan urządzenia pomiarowego

c. datę odczytu urządzenia pomiarowego.

Wniosek porozumienie stron dotyczące rozwiązania-zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego musi wpłynąć do G.EN. GAZ ENERGIA nie później niż 45-dnia od dnia przekazania/przejęcia podanego w protokole, dla którego został wskazany stan urządzenia pomiarowego.


do góry