• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Sprzedaż Paliwa gazowego


Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego zawarta jest pomiędzy G.EN. GAZ ENERGIA, a Odbiorcą, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne i obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję Paliwa gazowego do Odbiorcy.

Integralną częścią Umowy kompleksowej są Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego, które szczegółowo określają zasady dostarczania Paliwa gazowego oraz informują o wzajemnych prawach i obowiązkach G.EN. GAZ ENERGIA i Odbiorcy w trakcie trwania Umowy.

Usługa dystrybucji Paliwa gazowego jest wykonywana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wskazanego w Umowie kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez G.EN. GAZ ENERGIA z Operatorem G.EN. GAZ ENERGIA poinformuje o tym fakcie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

Zgodnie z art. 3 pkt. 18 ustawy Prawo energetyczne pobór Paliwa gazowego bez zawarcia Umowy jest nielegalnym poborem Paliwa gazowego.


do góry