• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Urządzenia pomiarowe


Urządzenie pomiarowe służy do pomiaru ilości Paliwa gazowego pobranych z sieci w jednostkach pojemności (m³).

Miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego określają "Warunki przyłączenia do sieci gazowej". Odbiorca odpowiada za zabezpieczenie urządzenia pomiarowego przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Do obowiązków Odbiorcy należy:

  • niezwłoczne poinformowanie G.EN. GAZ ENERGIA o zauważonych wadach lub usterkach urządzenia pomiarowego,
  • zapewnienie upoważnionym przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy kontroli przestrzegania przez Odbiorcę postanowień Umowy, umożliwienie przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających oraz odczytu urządzenia pomiarowego,
  • umożliwienie demontażu i wydania zainstalowanego u Odbiorcy gazomierza upoważnionym przedstawicielom Operatora, w przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny Umowy.

G.EN. GAZ ENERGIA zobowiązany jest do zapewnienia sprawdzenia przez Operatora na żądanie Odbiorcy prawidłowości działania urządzenia pomiarowego w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania oraz zlecenia niezależnemu laboratorium badawczemu sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego w terminie 30 dni od dnia demontażu urządzenia pomiarowego. Odbiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztu sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego oraz kosztu badania laboratoryjnego urządzenia pomiarowego, w tym jego demontażu oraz montażu w przypadku kiedy na żądanie Odbiorcy, w wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu urządzenia pomiarowego.

Uwagi i zastrzeżenia związane z poprawnością działania układu pomiarowego prosimy niezwłocznie zgłosić w najbliższym Biurze Oddziału.


do góry