• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Nieterminowe uregulowanie należności lub ich brak


Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności związanych z realizacją Umowy. Za przekroczenie terminu płatności Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek naliczanych za każdy dzień opóźnienia w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozpoczęta przez Odbiorcę procedura reklamacyjna dotycząca rozliczenia za dostarczone Paliwo gazowe nie wstrzymuje biegu terminu płatności. W związku z tym, w przypadku nieuiszczenia należności w pełnej wysokości G.EN. GAZ ENERGIA ma prawo wstrzymać dostawę Paliwa gazowego.

W przypadku zwłoki z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe i świadczone usługi, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, może nastąpić wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego.

Jeśli Odbiorca ureguluje należności będące podstawą do wstrzymania dostaw Paliwa gazowego, zgodnie z art. 6 ust. 3b ustawy Prawo energetyczne G.EN. GAZ ENERGIA bezzwłocznie wznowi dostarczanie Paliwa gazowego.


do góry