• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Zmiana mocy przyłączeniowej


Poniższa procedura dotyczy obiektów pobierających gaz w których Odbiorca zamierza zmienić odbiorniki gazowe i zmniejszyć lub zwiększyć ilość pobieranego paliwa gazowego (grupa przyłączeniowa B).

Krok 1

Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze Oddziału G.EN. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do odpowiedniego Biura Oddziału G.EN. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu formularza należy skontaktować się z doradcą z właściwego Biura Oddziału G.EN. Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z Obiektu do którego ma nastąpić przyłączenie,
 • aktualną mapę sytuacyjną terenu (może być kopia) służącą celom opiniodawczym, w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz proponowaną lokalizacją punktu wyjścia z systemu gazowego (szafki gazowej) w granicach działki.

2. We wniosku należy określić planowany termin rozpoczęcia odbioru Paliwa gazowego.

3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej zostaną wydane jeżeli spełnione są warunki techniczno-ekonomiczne. Warunki przyłączenia Wnioskodawca może odebrać osobiście w Biurze Oddziału G.EN. lub otrzymać korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku. Wydanie warunków jest równoznaczne z informacją, że w ciągu 12 miesięcy G.EN. dysponuje zasobami pozwalającymi na przyłączenie Klienta do sieci jeżeli zostanie w tym okresie podpisania zostanie Umowa o przyłączenie, która określi termin wykonania przyłącza. Warunki techniczne przyłączenia wydawane są:

 • w ciągu 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości nie większej niż 110kWh/h,
 • w ciągu 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości powyżej 110kWh/h.

Krok 2

Podpisanie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej

1. Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Wniosek dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze Oddziału G.EN. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do odpowiedniego Biura Oddziału G.EN. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
 • formularz Zgoda na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza,
 • w przypadku firm  - również numery: KRS, NIP oraz REGON.

2. Przygotowaną Umowę można odebrać osobiście w Biurze Oddziału G.EN lub otrzymać korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku. Umowa reguluje terminy przyłączenia Odbiorcy do sieci gazowej, a także koszty związane z przyłączeniem w tym wysokość opłaty przyłączeniowej.

3. Jeżeli Umowa podpisywana jest przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną przez osobę zaufania publicznego. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego należy dostarczyć jego niepotwierdzoną kopię.

4. Standardowe punkty lub stacje redukcyjno-pomiarowe montowane na przyłączu dostarcza G.EN.

5. Po wykonaniu przyłącza Wnioskodawca wnosi opłatę za przyłączenie na podstawie wystawionej przez G.EN. faktury.

Krok 3

Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej

1. Instalację gazową wykonuje Wnioskodawca zlecając jej wykonanie uprawnionemu wykonawcy, na podstawie projektu i decyzji zezwalającej na budowę. Decyzję wydają lokalne organy administracji publicznej. Projekt opracowany przez uprawnionego projektanta powinien uwzględniać wytyczne zawarte w warunkach przyłączenia do sieci.

2. Po zakończeniu budowy wykonawca poddaje instalację gazową próbie szczelności oraz dokonuje sprawdzenia sprawności działania przewodów kominowych i wentylacji, co potwierdza stosownymi protokołami.

Krok 4

Aktualizacja mocy zamówionej (ilości pobieranego Paliwa gazowego)

1. Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego lub Umowy Dystrybucyjnej. Formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze Oddziału G.EN. Wniosek o aktualizację Umowy kompleksowej należy, dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do Biura Oddziału G.EN.

Krok 5

Rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego

1. Wnioskodawca składa Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego. Formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze Oddziału G.EN. Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego należy dostarczyć osobiście lub wysłać do odpowiedniego Biura Oddziału G.EN. 

2. Jeżeli instalacja gazowa była przebudowywana do wniosku należy dołączyć:

 • projekt techniczny instalacji gazowej,
 • kopię pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji gazowej,
 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności,
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji.

3. Jeżeli instalacja była wyłączona przez okres dłuższy niż 6 miesięcy do wniosku należy dołączyć:

 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności,
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji.

4. Pracownik Biura Oddziału G.EN uzgadnia z Wnioskodawcą termin rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego.

Kroki 2, 3 i 4 mogą być prowadzone równolegle.


do góry