• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Istniejące przyłącze


Poniższa procedura dotyczy nieruchomości do których zostało już doprowadzone przyłącze gazowe - przyłącze istniejące (grupa przyłączeniowa B).

Krok 1

Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze Oddziału G.EN. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do odpowiedniego Biura Oddziału G.EN. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu formularza należy skontaktować się z doradcą z właściwego Biura Oddziału G.EN. Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z Obiektu do którego ma nastąpić przyłączenie,
 • aktualną mapę sytuacyjną terenu (może być kopia) służącą celom opiniodawczym, w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz proponowaną lokalizacją punktu wyjścia z systemu gazowego (szafki gazowej) w granicach działki.

2. We wniosku należy określić planowany termin rozpoczęcia odbioru Paliwa gazowego.

3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej zostaną wydane jeżeli spełnione są warunki techniczno-ekonomiczne. Wystawione warunki przyłączenia Wnioskodawca może odebrać osobiście w Biurze Oddziału G.EN. lub otrzymać korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku. Wydanie warunków jest równoznaczne z informacją, że w ciągu 12 miesięcy G.EN. dysponuje zasobami pozwalającymi na przyłączenie Klienta do sieci jeżeli zostanie w tym okresie podpisania zostanie Umowa o przyłączenie, która określi termin wykonania przyłącza.
Warunki przyłączenia wydawane są:

 • w ciągu 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości nie większej niż 110kWh/h,
 • w ciągu 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości powyżej 110kWh/h.

4. W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci, G.EN. niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę o odmowie wydania warunków przyłączenia.

5. Wnioskodawca, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu do którego ma nastąpić przyłączenie może otrzymać jedynie opinię o technicznych możliwościach przyłączenia do sieci.

Krok 2

Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej

1. Instalację gazową wykonuje Wnioskodawca zlecając jej wykonanie uprawnionemu wykonawcy, na podstawie projektu i decyzji zezwalającej na budowę. Decyzję wydają lokalne organy administracji publicznej. Projekt opracowany przez uprawnionego projektanta powinien uwzględniać wytyczne zawarte w warunkach przyłączenia do sieci.

2. Po zakończeniu budowy wykonawca poddaje instalację gazową próbie szczelności oraz dokonuje sprawdzenia sprawności działania przewodów kominowych i wentylacji, co potwierdza stosownymi protokołami.

Krok 3

Podpisanie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego

1.  Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego lub Umowy Dystrybucyjnej. Formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze Oddziału G.EN. Wniosek o zawarcie Umowy należy, dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do odpowiedniego Biura G.EN. GAZ ENERGIA. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający lub oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości (o ile nie został złożony wcześniej).

2. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego jest zawarcie Umowy kompleksowej lub Umowy Dystrybucyjnej. Umowa reguluje termin rozpoczęcia dostawy i odbioru Paliwa gazowego.

3. Umowy obowiązują od momentu ich podpisania, zaś opłaty za dostawę Paliwa gazowego będą naliczane od chwili rozpoczęcia jego dostarczania.

Krok 4

Rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego

1. Wnioskodawca składa Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego. Formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty oraz w Biurze Oddziału G.EN. Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego należy dostarczyć osobiście lub wysłać do odpowiedniego Biura Oddziału G.EN. Do wniosku należy dołączyć:

 • projekt techniczny instalacji gazowej,
 • kopię pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji gazowej,
 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności,
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji.

2. Pracownik Biura Oddziału G.EN. ustala z Wnioskodawcą termin rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego.

Kroki 2 i 3 mogą być prowadzone równolegle.


do góry