• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Klienci indywidualni


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z dnia 22 października 2013 r. poz. 1231) zmieniającej ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 , nr 108, poz. 626 z późn. zmianami), zwaną dalej Ustawą, począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż Paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Stawki akcyzy dla Paliwa gazowego określone w art. 89 ust. 1-2 Ustawy są zróżnicowane i wynoszą ze względu na jego przeznaczenie:

 • do napędu silników spalinowych - 10,54 zł/GJ,
 • na cele opałowe - 1,28 zł/GJ,
 • do innych celów określonych w art. 89 ust. 2 Ustawy - 0,00 zł/GJ.

Przeliczniki wartości opałowej Paliwa gazowego o kodzie CN 2711 21 00 wyrażone w GJ na metry sześcienne określone są w art. 88 ust. 7 pkt 4 Ustawy:

 1. 31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E,
 2. 27,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw,
 3. 24,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Ls,
 4. 20,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Ln,
 5. 16,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lm,
 6. 31,0 GJ/1000 metrów sześciennych dla wyrobu gazowego niewymienionego w lit. a-e.

Ustawa przewiduje zwolnienie od podatku akcyzowego w przypadku wykorzystania Paliwa gazowego do celów opałowych (celem opałowym jest np. wykorzystanie Paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej lub podgrzewania posiłków) przez gospodarstwo domowe (art. 31b. ust. 2 pkt 1) Ustawy).
Za gospodarstwo domowe nie uznaje się (bez względu na ilość pobieranego Paliwa gazowego) nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 31b. ust. 8 Ustawy).

Dla odbiorców spełniających poniższe warunki nie są wymagane żadne oświadczenia.

Ilość Paliwa gazowego wykorzystywanego przez gospodarstwo domowe do celów opałowych (art. 31b. ust. 6 Ustawy):

 1. dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E nie przekracza 8.000 metrów sześciennych rocznie dla Odbiorców pobierających Paliwo gazowe ilości do 10 m³/h, lub
 2. dla gazu zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm nie przekracza 10.650 metrów sześciennych rocznie dla Odbiorców pobierających Paliwo gazowe w ilości do 25 m³/h.

W przypadku pozostałych Odbiorców, których zużycie przekracza wskazane powyżej limity warunkiem zastosowania zwolnienia jest złożenie przez Odbiorcę oświadczenia co do celu przeznaczenia zakupionego gazu, i tak w przypadku gdy:

 1. Paliwo gazowe zużywane jest jedynie na potrzeby gospodarstwa domowego Odbiorca korzysta ze zwolnienia z akcyzy,
 2. Paliwo gazowe zużywane jest na potrzeby gospodarstwa domowego oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zwolnienie z akcyzy będzie miało zastosowanie jedynie do tej części Paliwa gazowego, która zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego.

Formularz oświadczenia dostępny jest w zakładce Dokumenty lub w najbliższym Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA. 

Wypełnione i podpisane przez Państwa oświadczenie powinno zostać złożone osobiście lub odesłane do G.EN. GAZ ENERGIA.

Nieodesłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia spowoduje konieczność naliczenia podatku akcyzowego. Po przeliczeniu, podatek akcyzowy będzie wynosić od 3 do 4 gr. od 1m³ w zależności od rodzaju gazu.

Zmiana informacji zawartych w oświadczeniu każdorazowo musi zostać zgłoszona do G.EN. GAZ ENERGIA.

W przypadku wątpliwości co do możliwości zwolnienia od akcyzy prosimy o wystąpienie do właściwych organów finansowych z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej Państwa konkretnej sytuacji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Ustawie o podatku akcyzowym, która znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania:


do góry