• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Przetarg: Wykonanie projektu wraz z budową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami PE de 90 mm w m. Potarzyca, gm. Jarocin.

2017-07-07

UWAGA:  Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przetarg został z dniem 12.07 odwołany.

 

1. Przedmiot przetargu:

Wykonanie projektu wraz z budową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami PE de 90 mm w m. Potarzyca, gm. Jarocin.

2. Termin realizacji:

Wymagany termin zakończenia prac wraz z przekazaniem dokumentacji nastąpi nie później niż do dnia 30.06.2018 r.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 21.07.2017r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:

Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium

Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:

- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

powrót do listy aktualności

do góry