• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Przetarg: Prowadzenie prac archeologicznych przy budową sieci gazowej w m. Ścinawa.

2017-07-12

 

Ogłoszenie

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Prowadzenie prac archeologicznych przy budową sieci gazowej w m. Ścinawa.

 

       1. Zakres zamówienia:

Prowadzenie prac  archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego przy budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE de o dł. ca 6750 mb w m. Ścinawa, etap I, gm. Ścinawa; zgodnie z opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z dn. 07.07.2017 r. wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac i nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.

2. Termin realizacj

Wymagany czas realizacji  zadania: od rozpoczęcia budowy do 30.06.2018r.

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy dostarczać do firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 18.07.2017r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie.

4. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.

5. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej,
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

8. Postanowienia dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.

W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.

9. Dane kontaktowe

  1. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
  2. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
  3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).

 

     Załącznik:

1. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

2. Mapka z zakresem inwestycji

 

Tarnowo Podgórne, 12.07.2017r.

powrót do listy aktualności

do góry