• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia Oddział Kaźmierz.

2017-10-11

1. Zakres zamówienia:
Prowadzenie prac  archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia:
-  w m. Kaźmierz, ulica  Topolowa - przyłącze PE de 32 mm o dł. 1 mb oraz de 63 mm o dł. 225 mb  (dz. nr 1111/4); zgodnie z decyzją Po-WA.5183.7724.1.2017r.,
- w m. Kamieniec, ul. Kwiatowa – przyłącze PE de 32 mm o dł. 8 mb (dz. nr 403/27, 403/17); zgodnie z decyzją  Po-WA.5183.8453.1.2017r.,
 
wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.
 
2. Termin realizacji
Wymagany czas realizacji  zadania: poz. 1) do dnia 19.01.2018 r. oraz poz 2.) do dnia 15.12.2017 r.
 
3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy dostarczać do firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
 do dnia 23.10.2017r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie.
 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.
 
 
5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto 
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, 
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert. 
 
8. Postanowienia dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie 
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty. 
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
 
9. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 
 
Tarnowo Podgórne, 11.10.2017r.
1. Zakres zamówienia:
Prowadzenie prac  archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia:
-  w m. Kaźmierz, ulica  Topolowa - przyłącze PE de 32 mm o dł. 1 mb oraz de 63 mm o dł. 225 mb  (dz. nr 1111/4); zgodnie z decyzją Po-WA.5183.7724.1.2017r.,
- w m. Kamieniec, ul. Kwiatowa – przyłącze PE de 32 mm o dł. 8 mb (dz. nr 403/27, 403/17); zgodnie z decyzją  Po-WA.5183.8453.1.2017r.,
 
wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.
 
2. Termin realizacji
Wymagany czas realizacji  zadania: poz. 1) do dnia 19.01.2018 r. oraz poz 2.) do dnia 15.12.2017 r.
 
3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy dostarczać do firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
 do dnia 23.10.2017r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie.
 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.
 
 
5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto 
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, 
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert. 
 
8. Postanowienia dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie 
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty. 
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
 
9. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 
 
Tarnowo Podgórne, 11.10.2017r.
1. Zakres zamówienia:
Prowadzenie prac  archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia:
-  w m. Kaźmierz, ulica  Topolowa - przyłącze PE de 32 mm o dł. 1 mb oraz de 63 mm o dł. 225 mb  (dz. nr 1111/4); zgodnie z decyzją Po-WA.5183.7724.1.2017r.,
- w m. Kamieniec, ul. Kwiatowa – przyłącze PE de 32 mm o dł. 8 mb (dz. nr 403/27, 403/17); zgodnie z decyzją  Po-WA.5183.8453.1.2017r.,
 
wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.
 
2. Termin realizacji
Wymagany czas realizacji  zadania: poz. 1) do dnia 19.01.2018 r. oraz poz 2.) do dnia 15.12.2017 r.
 
3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy dostarczać do firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
 do dnia 23.10.2017r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie.
 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.
 
 
5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto 
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, 
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert. 
 
8. Postanowienia dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie 
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty. 
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
 
9. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 
 
Tarnowo Podgórne, 11.10.2017r.
 

powrót do listy aktualności

do góry