• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Prowadzenie prac archeologicznych przy budową przyłączy gazu średniego ciśnienia Oddział Kaźmierz.

2017-07-06

1. Zakres zamówienia:
 
Prowadzenie prac  archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia:
 
a) w m. Bytyń, ul. Szkolna  - przyłącze PE de 32 mm o dł. 7 mb (dz. nr 224/2, 224/3); zgodnie z opinią Po.WA.5183.5515.1.2017 z dn. 22.06.2017r.
b) w m. Gaj Wielki, ul. Słoneczna 4 o dł. 49 mb  (dz. nr 146/5, 154, 146/3), zgodnie z opinią Po.WA.5183.5521.1.2017 z dn. 22.06.2017r.
 
wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.
 
2. Termin realizacji
 
Wymagany czas realizacji  zadania: poz.1: 09-11-2017 oraz poz. 2: 13.11.2017r.
 
3. Miejsce i termin składania ofert
 
Oferty należy dostarczać do firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
do dnia 14.07.2017r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie.
 
4. Warunki udziału w postępowaniu
 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.
 
 
5. Termin związania z ofertą
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert
 
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto 
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu 
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, 
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert. 
 
8. Postanowienia dodatkowe
 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie 
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty. 
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
 
9. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 
 
Załączniki:
 
Opinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu nr Po.WA.5183.5515.1.2017 z dn. 22.06.2017r. oraz Po.WA.5521.4368.1.2017 z dn. 22.06.2017 r.
 
Tarnowo Podgórne, 06.07.2017r.

powrót do listy aktualności

do góry