• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Kębłowo – Rybno. Odcinek Słuszewo II, gmina Gniewino, powiat wejherowski.

2017-08-02

1.Przedmiot przetargu:

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 MOP 6,3MPa relacji Kębłowo - Rybno o dł. ca. 991 mb z ochroną elektrochemiczną z wykonaniem hydraulicznej próby specjalnej oraz włączeniem do wybudowanych gazociągów Słuszewo I i Wejherowo I.

Wykonanie hydrostatycznej próby wytrzymałości i szczelności gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 Kębłowo – Rybno długości ca 14150mb wraz z odwodnieniem i osuszeniem oraz wykonaniem projektu techniczno – organizacyjnego.

Wykonanie włączenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 Kębłowo – Rybno do stacji gazowych  w Kębłowie (Charwatyni) i Rybnie. 

2. Termin realizacji:

Wymagany termin zakończenia prac budowlanych nie później niż do dnia 20.10.2017 r, przekazania zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej nie później niż do dnia 17.11.2017r.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 18.08.2017r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:

Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium

Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 35.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:

- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Z uwagi na zapytania jednego z oferentów dotyczących przetargu gazociągu w/c Słuszewo II, przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Inwestor posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie. Jeśli nie – to kiedy Inwestor będzie w jej posiadaniu.

Odpowiedź: Nie posiadamy prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.Spodziewany termin ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę 31.08.2017.

 

Pytanie 2: prosimy o udostepnienie uzgodnień z Urzędem Gminy w Gniewinie oraz Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Woj.Pomorskiego w Gdańsku, Oddział w Redzie.

Odpowiedź:  Uzgodnienia z Gminą Gniewino, Gniewińskim Przedsiębiorstwem Komunalnym oraz ZMiUW Województwa Pomorskiego w Gdańsku w załączeniu.

 

Pytanie 3.Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania w związku z jego złożonością?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zadania.

 

Pytanie 4.Czy istnieje możliwość zmiany miejsca włączenia kabli słupka Pis ?

Odpowiedź: Nie ma możliwości zmiany miejsca włączenia kabli słupka Pis.

 

Pytanie 5.W związku z zapisem w projekcie umowy o paragrafie 8 pkt.5 dotyczącym pasa budowy o szerokości nie większej niż 14m czy Inwestor posiada uzgodnienia z włąscicielami działek będących w bezpośredniej styczności z działką drogową? Jeśłi tak to prosimy o udostępnienie ich.

Odpowiedź: Nie posiadamy uzgodnienia z właścicielami działek będących w bezpośrednim sąsiedztwie działki drogi. W związku z tym, że gazociąg wykonywany jest głownie metodą przewiertu sterowanego, Wykonawcy musi wystarczyć pas budowy zgodnie z posiadanymi uzgodnieniami.

 

Pytanie 6. Prosimy o przedstawienie sposobu połączenia gazociągów w m. Rybno oraz dołączenia załącznika A i B zgodnie z STWiORB pkt.5,5,3

Odpowiedź: Po zakończeniu próby ciśnieniowej gazociągu Kębłowo - Rybno należy połączyć go ze stacjami gazowymi w Kębłowie (Charwatyni) oraz w Rybnie wykonując spoiny gwarantowane które zostaną zbadane metodą radiograficzną i ultradźwiękową.

Załącznik „A” oraz  załącznik „B” znajdują się pod adresem http://www.gen.com.pl/firma/przetargi/firma-g-en-gaz-energia-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-wykonanie-budowy-gazociagu-wysokiego-cisnienia-dn150-relacji-keblowo-rybno-odcinek-sluszewo-ii-gmina-gniewino-powiat-wejherowski-902.html

 

Pytanie 7.Czy istnieje możliwość przeprowadzenia jednej próby specjalnej na całej długości gazociągu?

Odpowiedź: Inwestor przyjmuje możliwość wykonania jednej próby specjalnej na całej długości gazociągu.

 

Termin składania ofert w siedzibie G.EN. Gaz Energia Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym: 18.08.2017r. godzina 9:00.

powrót do listy aktualności

do góry