• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonywanie wykonawcy przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Karlino, Kamień Pomorski, Puck.

2018-02-06

Firma G.EN. GAZ ENERGIA  ogłasza przetarg na wykonywanie wykonawcy przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Karlino, Kamień Pomorski, Puck.

1.Przedmiotem przetargu jest:

wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych dla Oddziału Karlino, Kamień Pomorski oraz Puck.

2. Termin realizacji:

Zamawiający  podpisze z wybranym wykonawcą umowę współpracy na wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych na okres  20.02.2018 – 01.03.2019 r.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagany termin składania ofert:  28.02.2018 do godz. 9:00
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1,
62-080 Tarnowo Podgórne.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ

4. Sposób uzyskania dokumentacji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami umieszczona została na stornie internetowej  www.gen.com.pl.

5.Termin związania z ofert:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia oraz doświadczeniem Oferenta.

7. Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Zamawiający nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
Z uwagi na zapytania Oferentów dotyczących SIWZ na wykonywanie przyłączy poinwestycyjnych, przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:
 
Pytanie:
Czy można złożyć ofertę częściową na odpowiedni Oddział?
 
Odpowiedź:
Tak  - Zamawiający z dniem 15.02.2018 roku wprowadził zmiany do SIWZ 
i dopuszcza złożenie oferty częściowej na odpowiedni Oddział działania Spółki G.EN. GAZ ENERGIA.
 

Do pobrania

powrót do listy aktualności

do góry