• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Taryfa i cennik


Taryfy ▸Cennik ▸

 

Ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania ustalane są według ściśle określonych procedur i są dostępne dla Odbiorców w formie Taryfy dla Paliw gazowych. Taryfa gazowa ma za zadanie ułatwienie naszym Odbiorcom zorientowania się w obowiązujących stawkach, na podstawie których obliczane są rachunki. Jest to zestawienie, którego konstrukcja opiera się na tabelarycznym ujęciu odpowiednich wartości wraz ze wyjaśnieniami poszczególnych pojęć.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.76.2917.KGa z dnia 28 listopada 2017 r. została zatwierdzona Zmiana nr 3 Taryfy dla paliw gazowych nr 13 oraz został przedłużony okres obowiązywania Taryfy nr 13 do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Zmian nr 3 taryfy dotyczy tylko punktu 1 tekstu taryfy. Powodem zmiany jest dostosowanie treści taryfy do zapisów art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, tj. do zniesienia od 1 października 2017 r. obowiązku taryfikacji dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających gaz do odbiorców końcowych z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze Zmianą nr 3 Taryfy dla paliw gazowych nr 13  zatwierdzoną dnia 28 listopada 2017 r. i obowiązującą od 13 grudnia 2017 r. 

 

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne od 1 października 2017 r. przedsiębiorstwa obrotu dostarczające gaz do wszystkich odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych, zostaną zwolnione z obowiązku przedkładania Taryfy w zakresie paliwa gazowego do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Po tej dacie Prezes URE będzie nadal zatwierdzał Taryfy w zakresie działalności dystrybucyjnej realizowanej przez operatorów systemów gazowych. W związku z powyższym opłaty za usługi dystrybucyjne naliczane będą tak jak dotychczas zgodnie z aktualną Taryfą.

 

 

Od 1 stycznia 2024 r. z obowiązku taryfowania będą zwolnione przedsiębiorstwa obrotu dostarczające gaz ziemny do odbiorców w gospodarstwach domowych.

 

Poniżej publikujemy Cennik Podstawowy dla wszystkich odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych, obowiązujący od 1 października 2017 r.

 


do góry